Title: Analýza a vývoj ČR jako informační společnosti
Other Titles: Analysis and progress of the Czech Republic as information society
Authors: Rádl, Ota
Advisor: Mičudová, Kateřina
Referee: Gladavská, Lenka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3892
Keywords: informační společnost;statistika informační společnosti;vývoj ICT v ČR;analýza časových řad
Keywords in different language: information society;statistics of information society;progress of ICT in the Czech Republic;time series analysis
Abstract: Předložená práce je zaměřena na informační společnost. Teoretická část se úvodem zabývá pojmem informační společnost obecně a tento pojem je dále rozebírán z hlediska jednotlivých sfér lidské společnosti. Zabývá se působením informačních a komunikačních technologií na fungování jednotlivců, domácností, podniků, dále vlivem těchto technologií na zdravotnictví, vzdělání a politický systém. Součástí teoretické části je také hodnocení nepříznivých dopadů rozvoje informatizace. Závěrem je stručný přehled ukazatelů zabývajících se statistikou informační společnosti. Z těchto ukazatelů jsou vybrány ty nejdůležitější pro analýzu podle navržených oblastí společnosti. Cílem práce je prověřit exponenciální růst u jednotlivých ukazatelů, proto je vždy provedena analýza časových řad a modelace regresní křivky. Poslední částí práce je srovnání zjištěného vývoje v České republice s vývoje v Evropské unii jako celku či v jednotlivých státech.
Abstract in different language: The present bachelor thesis is focused on the information society. The theoretical part deals with the introduction of the concept of information society in general and this concept is discussed in terms of the various spheres of human society. It deals with the effects of information and communication technologies on the functioning of individuals, households, businesses, further more the influence of these technologies on health, education and political system. Theoretical part is also the assesment of adverse effects of information development. In conclusion is a brief summary of statistical indicators, dealing with information society statistics. The most important ones are selected for analysis according to the proposed areas of society. The aim is to examine the exponential growth of individual indicators, there is always time-series analysis and modeling of the regression line. The last part of this thesis is to compare the observed progress in the Czech Republic with progress in the European Union as a whole or in individual states.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp_radlo_K09B0481P.pdfPlný text práce611,9 kBAdobe PDFView/Open
Radl - vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce648,64 kBAdobe PDFView/Open
Radl - oponent prace.pdfPosudek oponenta práce505,65 kBAdobe PDFView/Open
Radl.pdfPrůběh obhajoby práce209,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3892

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.