Title: Využití statistických metod při hodnocení finanční výkonnosti podniku
Other Titles: The use of the statistical methods in evaluating the financial performance of the company
Authors: Velek, Ladislav
Advisor: Mičudová, Kateřina
Referee: Divišová, Pavla
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3895
Keywords: finanční analýza;statistické metody;regresní analýza;korelační analýza;analýza časových řad;bodové odhady
Keywords in different language: financial analysis;statistical methods;point estimation;regression analysis;correlation analysis;time series analysis
Abstract: Cílem této práce je provést finanční analýzu ve zvoleném podniku s využitím statistických metod. Práce je rozdělena do dvou částí. První část se věnuje teoretickým pojmům z oblasti finanční analýzy a statistiky, obsahuje definici finanční analýzy, rozlišuje uživatele finanční analýzy, popisuje zdroje a metody finanční analýzy, bodové odhady, regresní analýzu, korelační analýzu a analýzu časových řad. Ve druhé části jsou teoretické poznatky aplikovány na zhodnocení finanční výkonnosti ve zvoleném podniku PEKÁRNA MERKUR spol. s. r. o. Po úvodním představení společnosti jsou její výkazy finančního účetnictví podrobeny elementární finanční analýze a následně jsou některé finanční ukazatele elementární finanční analýzy zhodnoceny statistickými metodami. Závěrečné hodnocení finanční výkonnosti zvoleného podniku je obsaženo v závěru.
Abstract in different language: The object of this bachelor thesis is to make the financial analysis of the selected company using the statistical methods. The thesis is devided into two parts. The first part deals with the theoretical terms in the subject of the financial analysis and statistics, contains the definition of the financial analysis, differentiate the users of the financial analysis, describes the sources and methods of the financial analysis, the point estimation, the regression analysis, the correlation analysis and the time series analysis. In the second part the theoretical terms are applied to assess the financial performance of the selected company PEKÁRNA MERKUR spol. s. r. o. After the introduction of the company its statements of the financial accounting are a subject to the elementary financial analysis and than some of the financial indicators of the elementary financial analysis are a subject to the statistical methods. The final evaluation of the financial performance of the selected company is contained in the conclusion.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Velek.pdfPlný text práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Velek - vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce818,36 kBAdobe PDFView/Open
Velek - oponent prace.pdfPosudek oponenta práce696,1 kBAdobe PDFView/Open
Velek.pdfPrůběh obhajoby práce197,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3895

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.