Title: Využití psychoterapeutických postupů v pomoci obětem domácího násilí
Other Titles: The use of psychotherapeutic methods to help victims of domestic violence
Authors: Dvořáková, Veronika
Advisor: Lohrová Kateřina, PhDr. Mgr. Ph.D.
Referee: Kosíková Věra, PhDr. et PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39073
Keywords: psychoterapie;postup;domácí násilí;oběť;pomoc
Keywords in different language: psychotherapy;procedure;domestic violence;victim;help
Abstract: Tato práce se zabývá popisem využití psychoterapeutických postupů v pomoci obětem domácího násilí. V teoretické části se zabýváme definicí pojmu psychoterapie. Dále zde otázku psychoterapie prohlubujeme a obecně popisujeme jednotlivé psychoterapeutické přístupy. Neopomenutelnou roli zde zaujímá také charakteristika psychoterapeuta, tedy osoby, která ve své praxi používá psychoterapeutické prostředky při léčbě. V teoretické oblasti se zaměřujeme také na osobnost oběti domácího násilí, a to z pohledu autorů odborné literatury, ale i z pohledu samotné osoby, která se dopouští agresivního chování vůči takové oběti. Praktickou část práce tvoří výzkumné šetření, které je prováděno kvalitativní metodou výzkumu, konkrétně interview s pěti respondenty, kteří aktivně praktikují psychoterapii. Celý výzkum je zde rozebrán a poskytuje pečlivou analýzu náhledu respondentů na využití psychoterapeutických postupů v pomoci obětem domácího násilí.
Abstract in different language: This bachelor´ thesis deals with the description of the use of psychotherapeutic procedures in the help of victims of domestic violence. The theoretical part deals with the definition of the term psychotherapy. Furthermore in the theoretical part the question of psychotherapy is described more in detail and contains general description of individual psychotherapeutic approaches. The role of the psychotherapist, a person who uses psychotherapeutic procedures for treatment in practice, also plays an unforgettable role in this topic. Other part of the theory focuses on the personality of the victim of domestic violence from the perspective of the authors of the professional literature and from view of the person who commits an aggressive behaviour towards such a victim. The practical part of the thesis consists of a research done by a qualitative method of research. Particularly five interviews with respondents who actively practice psychotherapy. The whole research is properly described and provides deep analysis of respondents' views on the use of psychotherapeutic procedures to help victims of domestic violence.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VD SE ZADANIM PDF stag.pdfPlný text práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
Dvorakova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce400,59 kBAdobe PDFView/Open
Dvorakova_oponent.pdfPosudek oponenta práce404,21 kBAdobe PDFView/Open
Dvorakova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce186,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39073

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.