Title: Vyhodnocování mechanických vlastností konstrukčních materiálů pomocí miniaturních zkušebních vzorků
Other Titles: Evaluation of mechanical properties of structural materials with the use of miniature test specimens
Authors: Procházka, Radek
Advisor: Džugan Jan, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39122
Keywords: degradace materiálu;digitální obrazová korelace;miniaturizovaná zkušební tělesa;nízkocyklová únava;vysokocyklová únava;termografie
Keywords in different language: material degradation;digital image correlation;miniature specimens;low cycle fatigue;high cycle fatigue;thermography
Abstract: Disertační práce se zabývá vývojem pokročilých technik v oblastech zkoušek nízko a vysokocyklové únavy s využitím miniaturních zkušebních vzorků, které jsou zamýšleny pro hodnocení stupně materiálové degradace provozovaných rozměrných komponent. Pro tyto účely byly provedeny verifikace výsledků širokého portfolia standardních a miniaturizovaných těles. Užitím pokročilých technik byl nalezen zcela nový přístup testování miniaturizovaných zkušebních těles v oblasti nízkocyklové únavy materiálu v režimu řízené deformace za pomoci digitální obrazové korelace a dále bylo docíleno zefektivnění stávajících zkušební postupů zkoušek vysokocyklové únavy při stanovení trvalé pevnosti s využitím pasivní termografie. Experimentální data byla proložena příslušnými regresními funkcemi za účelem porovnání regresních parametrů v rámci příslušného materiálu. Na základě výsledků monotónních a cyklických zkoušek, byla dále provedena konstrukce křivek životnosti pro příslušné průměry zkušebních těles, které pokrývají celý průběh únavového života.
Abstract in different language: The dissertation thesis deals with the development of advanced techniques in low and high cycle fatigue testing using miniature test specimens, which are intended to evaluate the degree of material degradation of large in service components. For these purposes, the results of a wide portfolio of standard and miniaturized test specimens have been investigated. Using the advanced techniques, a completely new approach in testing of miniaturized test specimens in strain controlled low cycle fatigue using digital image correlation was found and the existing approach for high cycle fatigue testing to the determination of endurance limit with the use of passive thermography was improved. An appropriate regression model was used to fit the experimental data in order to obtain and compare its regression parameters within the relevant material. Based on the results of the monotonic tensile and cyclic fatigue tests, the construction of full range stress - life curves were done for the corresponding diameter of the test specimens.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Radek Prochazka_2019.pdfPlný text práce9,05 MBAdobe PDFView/Open
posudek skolitele Prochazka.pdfPosudek vedoucího práce904,43 kBAdobe PDFView/Open
posudky Prochazka.pdfPosudek oponenta práce3,54 MBAdobe PDFView/Open
Zapis Prochazka.pdfPrůběh obhajoby práce42,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39122

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.