Title: Projekt a jeho plán
Other Titles: Project and its plan
Authors: Klementová, Andrea
Advisor: Martinovský Václav, Ing.
Referee: Skálová Petra, Ing. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40012
Keywords: projektové řízení;plán;projekt;implementace upgradu e-shopu
Keywords in different language: project management;plan;project;e-shop upgrade implementation
Abstract: Projekt a jeho plán je bakalářská práce zaměřená na projektové řízení. Práce je rozdělena na dvě části. Cílem první části je seznámení s teoretickými poznatky týkajícími se projektového řízení a hlavními zásadami, kterými by se projektový management měl řídit. Druhá část pojednává o praktické aplikaci těchto teoretických východisek na projekt Implementace upgradu e-shopu, probíhající ve společnosti Alfa. Cílem tohoto projektu je implementovat upgrade internetového obchodu na již stávající platformu, dosáhnout tak větších zisků z prodeje výrobků a služeb dostupných na tomto e-shopu a efektivnějších pracovních výkonů zaměstnanců, kteří jsou zodpovědní za jeho provoz. Výsledkem této práce je navržený Logický rámec, Lean Canvas a Plán rozsahu, v rámci kterého je sestavena Work Breakdown Structure, Plán lidských zdrojů, Plán komunikace, Finanční plán a Plán řízení rizik včetně analýzy rizik a návrhu na jejich ošetření. Tato práce poskytuje ucelený pohled na projekt a je využita pro plánování, realizaci a následné vyhodnocení úspěšnosti projektu.
Abstract in different language: The project and its plan is a bachelor's thesis focused on project management. The work is divided into two parts. The aim of the first part is to get acquainted with the theoretical knowledge about project management and the main principles that should guide project management. The second part deals with the practical application of these theoretical principles to the project E-shop upgrade implementation, which takes place in the company Alfa. The aim of this project is to implement the upgrade of the online store on the existing platform, to achieve greater profits from the sale of products and services available on this e-shop and more efficient work performance of employees who are responsible for its operation. The result of this work is a proposed logical framework, Lean Canvas and scope plan, the Work Breakdown Structure, human resources plan, communication plan, financial plan and risk management plan, including risk analysis and proposal for their treatment. This work provides a comprehensive view of the project and is used for planning, implementation, and evaluation of project success.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Andrea Klementova.pdfPlný text práce1,48 MBAdobe PDFView/Open
Klementova_Andrea_o..pdfPosudek oponenta práce157,16 kBAdobe PDFView/Open
Klementova_Andrea_v.pdfPosudek vedoucího práce220,67 kBAdobe PDFView/Open
Klementova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce30,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40012

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.