Title: Dostupnost základních služeb v SO ORP Tachov
Other Titles: Accessibility of basic services in the district of Tachov
Authors: Šedivcová, Kristýna
Advisor: Matušková Alena, Doc. PaedDr. CSc.
Referee: Novotná Marie, Doc. RNDr. CSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40092
Keywords: venkov;služby;dostupnost;so orp tachov
Keywords in different language: countryside;services;accessibility of services;so orp tachov
Abstract: Bakalářská práce popisuje dostupnost vybraných základních služeb v obcích SO ORP Tachov prostřednictvím autobusové hromadné dopravy. Teoretická část je věnována cílům, rozboru literatury a vysvětlení základních pojmů potřebných k pochopení této práce. Praktická část se věnuje vybrané geografické charakteristice SO ORP Tachov, zdejší vybavenosti služeb a následnému vyhodnocení jejich dostupnosti na základě kartodiagramů. Hlavním cílem práce bylo pomocí sekundárních dat vyhodnotit vzdálenostní, časovou a frekvenční dostupnost devíti zvolených služeb v SO ORP Tachov. Druhým cílem bylo porovnat dostupnost v jednotlivých obcích SO ORP Tachov a zjistit, kde je nejlepší a kde nejhorší. V závěru práce byly porovnány obce s nejlepší a nejhorší dostupností.
Abstract in different language: The bachelor's thesis describes the accessibility of selected basic services in the municipalities of SO ORP Tachov by bus public transport. The theoretical part is devoted to the objectives, analysis of the literature and explanation of basic concepts needed to understand this work. The practical part is devoted to selected geographical characteristics of SO ORP Tachov, local facilities and subsequent evaluation of their accessibility on the basis of map diagrams. The main goal of the work was to use secondary data to evaluate the distance, time and frequency accessibility of nine selected services in SO ORP Tachov. The second goal was to compare the accessibility in individual municipalities of SO ORP Tachov and to find out where the accessibility is the best and where is the worst. Conclusion of this work contains comparison of worst and best municipalities with regard to accessibility.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kristyna_Sedivcova_bakalarska_prace.pdfPlný text práce2,14 MBAdobe PDFView/Open
Sedivcova ved.pdfPosudek vedoucího práce47,79 kBAdobe PDFView/Open
Sedivcova_Kristyna_o.pdfPosudek oponenta práce161,45 kBAdobe PDFView/Open
sedivcova obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce107,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40092

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.