Title: Silová a řídící část měničů pro moderní elektrické servopohony
Other Titles: Power and control part of inverters for modern electric actuators
Authors: Dražan, Jiří
Advisor: Pittermann Martin, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Fořt Jiří, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40175
Keywords: servopohon;silová část servopohonu;řídicí část servopohonu;enkodér;regulační struktura;dimenzování servopohonu
Keywords in different language: servodrive;power part of servo drive;control part of servo drive;encoder;control structure;servo drive sizing
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá silovou a řídicí části moderních servopohonů a konkrétními příklady jejich aplikace. Popis silové části je zaměřen především na elektromagnetickou kompatibilitu a problematiku brzdné energie. V kapitole o řídicí části je pozornost věnována zejména enkodérům a regulační struktuře servoměniče, včetně praktické ukázky nastavení regulačních konstant. Dále je uveden stručný popis sortimentu výrobních řad od několika předních světových výrobců a poněkud podrobnější popis výrobních řad společnosti Schneider Electric. Poslední kapitola práce se zabývá nejprve praktickým návrhem servopohonů pro vybraný jednoúčelový stroj, včetně zvolení vhodných servoměničů, servomotorů a enkodérů. Následně je uveden popis zapojení silové a řídicí části a zdůvodnění zvoleného řešení. Práce poskytuje základní přehled v oblasti moderních servopohonů.
Abstract in different language: This thesis deals with the power and control parts of modern actuators and specific examples of their application. The description of the power part focuses mainly on electromagnetic compatibility and the problems of braking energy. The chapter on the control part deals mainly with encoders and the control structure of the servo inverter, including a practical example of setting control constants. Then follows a brief description of the product range from several of the world leading manufacturers. It offers a more detailed description of Schneider Electric product range. The last chapter deals with the design of servo drives for a selected single-purpose machine, including the selection of suitable servo inverters, servomotors and encoders. Subsequently, the description of the power and control part connection and the justification of the chosen solution are given. The work provides a basic overview of modern actuators.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Drazan-Jiri.pdfPlný text práce37,7 MBAdobe PDFView/Open
078602_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
078602_oponent.pdfPosudek oponenta práce822,47 kBAdobe PDFView/Open
078602_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce62,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40175

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.