Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKalistová Petra, Mgr.
dc.contributor.authorKrausová, Martina
dc.contributor.refereeCharvát Luboš, Mgr.
dc.date.accepted2020-9-14
dc.date.accessioned2020-11-10T00:30:02Z-
dc.date.available2018-12-6
dc.date.available2020-11-10T00:30:02Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-7-1
dc.identifier80308
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/40303-
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá modifikací netradičních sportovních her na 1. stupni základních škol. Začátek práce je zaměřen na netradiční sportovní hry, seznámení s jejich základními pravidly. V praktické části jsem si stanovila cíle a úkoly práce, na základě kterých jsem si sestavila dotazník, který jsem následně zpracovala a výsledky jsem zanesla do grafů. Grafy jsem patřičně okomentovala a vyhodnotila stanovené cíle. V dotazníkovém šetření bylo zjištěno, jaké povědomí mají učitelé o netradičních hrách. Jaké netradiční hry jsou zařazovány do vyučovací jednotky tělesné výchovy. Na základě dotazníkového šetření jsem vytvořila vhodnou modifikaci méně používaných her v hodinách tělesné výchovy. Hry s modifikovanými pravidly jsou přizpůsobeny dětem mladšího školního věku. Navržený materiál by měl seznámit učitele s netradičními sportovními hrami a usnadnit jim zařazování netradičních her do výuky.cs
dc.format69 stran + I.,II.
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectnetradiční hrycs
dc.subjectmodifikace pravidelcs
dc.subjectděti mladšího školního věku.cs
dc.titleModifikace netradičních sportovních her na 1. stupni ZŠcs
dc.title.alternativeModifications of the non-traditional sports games at elementary schoolen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelMagisterský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školy
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe diploma thesis deals with modification of non-traditional sports games at primary school. The beginning of the work is focused on non-traditional sports games and familiarization with their basic rules. In the practical part, I set the objectives and tasks of the work on which I have compiled a questionnaire, which I subsequently processed and included the results in the graphs. I commented on these graphs and evaluated the set goals. The questionnaire survey revealed how teachers are aware of untraditional games. What kind of non-traditional games are included in the physical education unit. On the basis of the questionnaire survey, I created an appropriate modification of less used games in physical education classes. These games with modified rules are adapted to children of younger school age. The proposed material should introduce teachers to non-traditional sports games and make it easier for teachers to include non-traditional games in teaching.en
dc.subject.translatednon-traditional gamesen
dc.subject.translatedmodification of rulesen
dc.subject.translatedchildren of younger school age.en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Martina Krausova.pdfPlný text práce2,63 MBAdobe PDFView/Open
Krausova M. - VP.pdfPosudek vedoucího práce164,67 kBAdobe PDFView/Open
Krausova M. - OP.pdfPosudek oponenta práce146,48 kBAdobe PDFView/Open
Krausova M..pdfPrůběh obhajoby práce62,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40303

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.