Title: Návrh intervenčního programu pro ženu středního věku při sedavém zaměstnání.
Other Titles: Proposal for an intervention program for middle-aged women in sedentary employment.
Authors: Kuťák, Filip
Advisor: Benešová Daniela, Mgr. Ph.D.
Referee: Kalistová Petra, Mgr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40310
Keywords: intervenční program;střední věk;sedavé zaměstnání
Keywords in different language: intervention program;middle age;sedentary employment
Abstract: Diplomová práce se věnuje vhodným pohybovým aktivitám pro ženy ve středním věku. Teoretická část je zaměřena na specifika daného věku jako změny ve fyzickém a psychickém stavu, dále se blíže věnuje pojmu pohybová aktivita a jejímu dělení, zdraví a jeho determinantům, kinesiotapingu, ergonomii práce, zásadám tvorbě programů a použitých cvičení v praktické části. V druhé části práce, praktické, je popsán návrh a realizace intervenčního programu, který zohledňuje indispozice klientky v bederní oblasti a levého kolene. Při vypracování bylo použito metody případové studie - osobní a dále bylo použito metod explorativních - dotazníku a vlastní ankety. Výsledky tohoto výzkumu dokazují zlepšení subjektivních pocitů v oblastech zaměřující se na kvalitu života, a také zlepšení síly či flexibility určitých partií vlivem kompenzačních cvičeních.
Abstract in different language: The thesis is dedicated to appropriate movement activities for middle-aged women. The theoretical part focuses on the specifics of a given age as changes in the physical and mental state, and goes further on the concept of movement activity and its division, health and its determinants, kinesiotaping, ergonomics of work, principles of intervention program formation and the exercises used in the practical part. The second part of the work, practical, describes the design and implementation of the intervention programme. This program into account the client's indisposition in the lumbar area and left knee. In this thesis was used a few methods: personal case study and exploratory methods - questionnaire and the own created survey. The results of this research demonstrate an improvement in subjective feelings in areas focusing on quality of life and the effect of compensation exercises as well as strength, or flexibility of certain lots.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace 2020 Filip Kutak.pdfPlný text práce2,01 MBAdobe PDFView/Open
Kutak F. - VP.pdfPosudek vedoucího práce163,34 kBAdobe PDFView/Open
Kutak F. - OP.pdfPosudek oponenta práce173,36 kBAdobe PDFView/Open
Kutak.pdfPrůběh obhajoby práce47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40310

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.