Title: Živnostenské podnikání
Authors: Bednář, Vojtěch
Advisor: Hinke Jana, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Šturcová Jana, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40333
Keywords: živnostenské podnikání;živnost
Keywords in different language: trade business;trade
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou živnostenského podnikání a poskytuje základní přehled fungování živnostenského zákona. V teoretické části je pomocí literární rešerše aktuálních znění zákona a literatury různých autorů provedena deskripce živnostenského rejstříku, živnostenských úřadů a ostatních správních orgánů. Analyzováno je základní rozdělení živností na ohlašovací a koncesované. Práce se také zabývá jednotlivými živnostmi z hlediska obsahových náplní dosažení odborných způsobilostí.
Abstract in different language: The bachelor's thesis is focused on the issue of trade business and provides a basic overview of the functioning of the trade business law. In the theoretical part is by literary research of current versions of the law and literature of various authors made description of the trade register, trade offices and other administrative bodies. The basic division of trades into reporting and licensed is also analyzed. The thesis also deals with specific trades in terms to achieve professional skills.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zivnostenske podnikani.pdfPlný text práce2,74 MBAdobe PDFView/Open
BP_Bednar_VP.pdfPosudek vedoucího práce231,99 kBAdobe PDFView/Open
BP_Bednar_OP.pdfPosudek oponenta práce231,78 kBAdobe PDFView/Open
BP_Bednar.pdfPrůběh obhajoby práce92,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40333

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.