Title: Benefity pro zaměstnance jako nástroj konkurenceschopnosti podniků na trhu práce
Authors: Benešová, Martina
Advisor: Mičudová Kateřina, Ing. Ph.D.
Referee: Číž Josef, Dipl. Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40344
Keywords: zaměstnanecké benefity;zaměstnavatel;zaměstnanec;trendy;preference;vnímání
Keywords in different language: employee benefits;employer;employee;trends;preferences;perception
Abstract: Tato bakalářská práce se věnuje zaměstnaneckým benefitům. Cílem práce bylo posoudit význam benefitů jako motivačního prvku a podat přehled o nejvíce poskytovaných a využívaných benefitech v České republice. Teoretická část byla zaměřena na obecné informace o benefitech, jejich historii a motivačním charakteru. Dále bylo uvedeno členění výhod z různých hledisek. Uvedeny byly také právní předpisy, které souvisejí s poskytováním benefitů. Následoval detailnější popis jednotlivých benefitů a popis jejich daňových aspektů. V závěru kapitoly byly popsány současné trendy v poskytování benefitů. Praktická část se zabývala vyhodnocením dotazníkového šetření, jehož cílem bylo zjistit pohled na vnímání a preference benefitů u jednotlivých respondentů. Tato část práce tedy obsahuje analýzy týkající se preferencí benefitů, jejich hodnocení a vnímání. V závěru kapitoly jsou shrnuty výsledky průzkumu a je uvedeno doporučení pro zaměstnavatele týkající se problematiky v oblasti benefitů.
Abstract in different language: This bachelor thesis addresses employee benefits. The aim of the thesis is to assess the importance of benefits as a motivating element and to provide an overview of the most provided and most common benefits in the Czech Republic. The theoretical part focuses on general information about benefits, their history and motivational aspects. Next, a classification of benefits by different aspects is introduced. Legislation related to provision of benefits is also addressed, followed by a more detailed description of individual benefits and a description of their tax aspects. At the end of the chapter, current trends in provision of benefits are introduced. The practical section addresses the evaluation of a questionnaire-based survey, the aim of which was to find out more about the perception of benefits and personal preferences of individual respondents. This part of the work includes analyses concerning the preferences in benefits, their evaluation and perception. The chapter is concluded with a summary of the output of the survey, including recommendations for employers regarding the issue of employee benefits.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Benesova.pdfPlný text práce3,39 MBAdobe PDFView/Open
BP_BenesovaM_VP.pdfPosudek vedoucího práce241,38 kBAdobe PDFView/Open
BP_BenesovaM_OP.pdfPosudek oponenta práce148,73 kBAdobe PDFView/Open
BP_BenesovaM.pdfPrůběh obhajoby práce133,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40344

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.