Title: Měření a řízení udržitelné výkonnosti
Authors: Šedová, Jana
Advisor: Vallišová Lucie, Ing. Ph.D.
Referee: Vacík Emil, Prof. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40402
Keywords: udržitelná výkonnost podniku;ekonomická výkonnost;sociální výkonnost;environmentální výkonnost
Keywords in different language: sustainable performance of the company;economic performance;social performance;environmental performance
Abstract: Diplomová práce na téma "Měření a řízení udržitelné výkonnosti" je zaměřena na analýzu udržitelné výkonnosti ve vybrané společnosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.. Cílem práce je na základě teoretických poznatků představit a zhodnotit vybrané přístupy udržitelné výkonnosti ve zvoleném podniku s následným zhodnocením a s návrhy na zlepšení udržitelné výkonnosti podniku. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část uvádí do teorie udržitelné výkonnosti podniků, jejíž koncept se staví na třech základních pilířích - ekonomickém, sociálním a environmentálním. V praktické části je nejprve představena vybraná společnost, která se zabývá zejména výrobou a dodávkou pitné vody. Dále je hodnoceno měření a řízení udržitelné výkonnosti zvoleného podniku za pomocí provedených analýz klíčových indikátorů ekonomické, sociální a environmentální výkonnosti. V závěru práce je zpracováno shrnutí provedených analýz a jsou navržena zlepšující opatření pro posílení udržitelné výkonnosti ve vybraném podniku.
Abstract in different language: The diploma thesis on the topic "Measurement and management of sustainable performance" is focused on the analysis of sustainable performance in a selected company Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, as. The main goal is, on the theoretical basic, present and evaluate selected approaches of sustainable performance in selected company with following evaluation a proposal for improvement of sustainable performance of the company. The diploma thesis consists of theoretical and practical parts. The theoretical part states to the theory of sustainable performance of the company, whose concept builds on three basic pillars - economic, social, and environmental. The practical part begins with the introduction of selected company which manufactures and delivers drinking water. It continues with measurement and management of sustainable performance of the selected company. It uses the analysis of key indicators from economic, social, and environmental efficiency. At the end of the diploma thesis is processed summary of executed analysis and are designed improving measures for strengthening of sustainable performance in the selected company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Jana Sedova.pdfPlný text práce1,76 MBAdobe PDFView/Open
DP_Sedova_VP.pdfPosudek vedoucího práce233,09 kBAdobe PDFView/Open
DP_Sedova_OP.pdfPosudek oponenta práce242,25 kBAdobe PDFView/Open
DP_Sedova.pdfPrůběh obhajoby práce112,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40402

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.