Title: Odpovědnost za újmu způsobenou provozem vozidla a její pojištění
Other Titles: Liability for harm arising from use of a vehicle and vehicles liability insurance
Authors: Blažková, Tereza
Advisor: Spurný Radek, JUDr.
Referee: Hradec Milan, Mgr. Dr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40500
Keywords: občanské právo;odpovědnost za újmu;provoz vozidla;dopravní prostředek;pojištění z odpovědnosti vozidla
Keywords in different language: civil law;liability for harm;vehicle operation;vehicle;vehicle damage insurance
Abstract: Cílem tutor diplomové práce je analyze právní úpravy odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a jejího pojištění. Tato práce je rozdělena do pěti kapitol, které jsou dále rozděleny do podkapitol z důvodu přehlednosti textu. První kapitola je úvodem do této problematiky. Druhá kapitola je zaměřena na historický vývoj problematiky. Třetí kapitola se pokouší o vysvětlení odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla. Čtvrtá kapitola se soustředí na pojištění za újmu z provozu vozidla. Poslední kapitola je závěr této diplomové práce, který obsahuje myšlenky a poznatky autora diplomové práce, týkající se dané tématicky.
Abstract in different language: The purpose of this diploma thesis is to analyse the legal regulation of liability for damage and harm arising from the use of a vehicle. The thesis is divided into five chapters, which are then divided into subchapter for better orientation in the text. The first charter is a simple introduction to this issue. The second chapter focuses on the historical development of the issue. The third chapter tries to bring an understanding of liability for harm arising from the use of a vehicle. The fourth chapter focuses on vehicle damage insurance. The last chapter is the conclusion of my thoughts and knowledge of this issue.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace-Blazkova.pdfPlný text práce2,33 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Blazkova.pdfPosudek vedoucího práce49 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Blazkova.pdfPosudek oponenta práce839,45 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Blazkova.pdfPrůběh obhajoby práce266,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40500

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.