Title: Škoda způsobená zvířetem a na zvířeti
Other Titles: Damage caused by an animal and damage caused to an animal
Authors: Nováková, Radka
Advisor: Psutka Jindřich, JUDr. Ph.D.
Referee: Zahradníková Radka, JUDr. Ing. Ph.D., LL.M.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40511
Keywords: občanské právo;náhrada škody;škoda způsobená zvířetem;škoda způsobená zvěří;náhrada při poranění zvířete;náhrada škod způsobených na zvěři
Keywords in different language: civil law;compensation for damage;damage caused by an animal;damage caused by game;compensation of animal injuries;compensation of damage caused by game
Abstract: Diplomová práce pojednává o náhradě škody způsobené zvířetem a na zvířeti. Cílem této diplomové práce je zejména podání ucelených a odborných informací, zhodnocení současné právní úpravy náhrady škody způsobené zvířetem, jakož i právní úpravy náhrady škody způsobené na zvířeti a poukázání na případné nedostatky v právní úpravě, či problémy, které mohou v praxi vznikat. Práce je členěna do osmi kapitol. V úvodní kapitole je podán výklad pojmů zvíře, zvěř a živočich, neboť to jsou základní pojmy, které jsou dále v práci užívány, a jejichž chápání má pro problematiku této práce značný význam. Druhá kapitola se věnuje obecné úpravě náhrady škody. Dále je věnována pozornost vlastnickému právu ke zvířeti. Kapitoly čtvrtá až sedmá pojednávají o škodě způsobené zvířetem largo sensu a o její náhradě, je přiblížena především právní úprava v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, zákoně č. 449/2001 Sb., o myslivosti a v zákone č. 155/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy. Sedmá kapitola pamatuje na škody působené zvěří, které nejsou hrazeny, přesto však mohou být ze strany státu určitým způsobem kompenzovány. Osmá a poslední kapitola se věnuje náhradě škody způsobené na zvířeti (opět largo sensu).
Abstract in different language: This thesis is focused on liability for damage caused by animals and compensation of animal injuries, according to legal regulation in Civil Code No. 89/2012, Act No. 449/2001 Coll, Act No. 115/2000 Coll. and Act No. 99/2004 Coll. The aim of this work is to create a comprehensive and professional overview of the current legislation on compensation for damage caused by animals and compensation for damage caused to animals, also to point out the shortcomings in legislation and to mention practical problems that may arise in interpreting the provisions. The thesis is divided into eight chapters. The beginning of the thesis deals with various menanings of the term "animal" and meaning of the term "game". Then follows a brief excursion into general legislation of liability for damage. The thirtd chapter mentions legal regulation of the right to property of the animal.The fourth to eighth chapter represent the main core of the thesis - damage caused by an animal in largo sensu and demage caused to an animal also in largo sensu.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Skoda_zpsobena_zviretem_a_na_zvireti_Radka_Novakova.pdfPlný text práce1,36 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta - Novakova.pdfPosudek oponenta práce50,16 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Novakova R.pdfPosudek vedoucího práce60,2 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Novakova R..pdfPrůběh obhajoby práce294,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40511

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.