Title: Počátky studené války: Vývoj vztahů USA a SSSR od konce druhé světové války do roku 1953
Other Titles: The Beginnings of the Cold War: The Development of US and USSR Relations since World War II until 1953
Authors: Kuf, Miroslav
Advisor: Kodet Roman, PhDr. Ph.D.
Referee: Skřivan Aleš, Prof. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40671
Keywords: mezinárodní vztahy;studená válka;spojené státy americké;sovětský svaz
Keywords in different language: international relations;cold war;united states of america;soviet union
Abstract: Diplomová práce se zabývá mezinárodním vztahem Spojených států americký a Sovětského svazu na počátku studené války. V práci jsou obsaženy závěry konferencí druhé světové války, při kterých již vznikaly první názorové neshody. Po válce se tyto neshody začaly prohlubovat. Sovětský svaz vytvořil nárazníkové pásmo, které bylo tvořeno státy střední a východní Evropy. Spojené státy se tohoto rozmachu zalekly a začaly uplatňovat politiku zadržování komunismu, která byla poprvé uplatněna v Řecku a Turecku a později rozšířena na celou západní Evropu. Největší spor byl o Německo, které bylo rozděleno na čtyři, a později na dvě zóny. Po měnové reformě v západní zóně se odehrála největší krize tohoto období v Evropě, a tou byla Berlínská krize.
Abstract in different language: The thesis deals with the international relationship of the United States of America and the Soviet Union at the beginning of the Cold War. The thesis contains the conclusions of the Second World War conferences, during which the first disagreements of opinion arose. After the war, these disagreements began to deepen. The Soviet Union created a buffer zone consisting of Central and Eastern European states. The United States was afraid of this boom and began to implement a communist detention policy that was first applied in Greece and Turkey and later extended to the whole of Western Europe. The biggest dispute was about Germany, which was divided into four, and later on two zones. After the monetary reform in the western zone, the biggest crisis of this period took place in Europe, the Berlin crisis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kuf - Diplomova prace.pdfPlný text práce729,35 kBAdobe PDFView/Open
Kuf_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce505,73 kBAdobe PDFView/Open
Kuf posudek oponent.pdfPosudek oponenta práce622,75 kBAdobe PDFView/Open
Kuf obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce277,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40671

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.