Title: Srovnání transmisivního a konstruktivistického přístupu ve výuce vybraných partií matematiky v 1. a 2. ročníku ZŠ
Other Titles: Comparison transmissive and the constructivist approach in teaching mathematics in selected parts of the 1st and 2nd year of primary school
Authors: Karásková, Jana
Advisor: Honzík Lukáš, PhDr. Ph.D.
Referee: Pěchoučková Šárka, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40772
Keywords: matematika;výuka;výukové metody;formy práce;konstruktivismus;transmisivní přístup;základní škola;formalismus
Keywords in different language: mathematics;teaching;teaching methods;forms of works;constructivism approach;transmissive approach;elementary school;formalism
Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou dvou odlišných přístupů ve výuce matematiky na 1.stupni ZŠ. Skládá se z teoretické a praktické části. Teoretická část se věnuje definici a pojetí matematiky, pojmu matematická gramotnost, definuje výstupy a vzdělávací cíle v předmětu Matematika a její aplikace. Dále popisuje transmisivní a konstruktivistickou výuku, rozdíly mezi nimi a jejich výhody a nevýhody. Praktická část je věnována výzkumnému šetření, které zjišťuje, jaké metody a formy práce využívají učitelé matematiky na 1.stupni při zavádění vybraných partií učiva a zda existuje rozdíl ve výuce vedené klasicky a konstruktivisticky. Dále také srovnává, zda se liší využívané metody a formy práce u obou zkoumaných přístupů. V neposlední řadě zkoumá, jaký přístup preferují učitelé při výuce matematiky.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the issue of two different approaches in teaching mathematics at primary school. It consists of theoretical and practical part. The theoretical part deals with the definition and concept of mathematics, the concept of mathematical literacy, defines the outputs and educational objectives in the subject Mathematics and its applications. It also describes transmissive and constructivist teaching, the differences between them and their advantages and disadvantages. The practical part is devoted to the research, which finds out what methods and forms of work are used by teachers of mathematics at the first stage in the introduction of selected parts of the curriculum and whether there is a difference in teaching led classical and constructivist. It also compares whether the methods and forms of work used differ between the two approaches. Finally, it examines the approach preferred by teachers in teaching mathematics.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce2,1 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni vedouciho DP - Karaskova.pdfPosudek vedoucího práce34,98 kBAdobe PDFView/Open
Posudek - Karaskova.pdfPosudek oponenta práce185,29 kBAdobe PDFView/Open
Karaskova protokol882.pdfPrůběh obhajoby práce454,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40772

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.