Title: Využití sekvenačních metod při vyšetření hereditárních nádorů prsu a vaječníků
Other Titles: Utilization of sequencing methods for examination of hereditary breast and ovarian tumors
Authors: Bednaříková, Kristýna
Advisor: Zavoral Tomáš, Mgr.
Referee: Šubrt Ivan, MUDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40965
Keywords: hereditární syndromy prsu a vaječníku;predispoziční geny;sekvenační metody;sangerovo sekvenování;sekvenování nové generace
Keywords in different language: hereditary breast and ovarian cancer syndromes;predisposing genes;sequencing methods;sanger sequencing;next generation sequencing
Abstract: Práce se zabývá studiem diagnostiky hereditárních nádorů prsu a vaječníku pomocí sekvenačních metod. Diagnostika hereditárních nádorů přechází v současnosti na sekvenování nové generace, které se stalo hlavní metodou při diagnostice dědičných predispozic pro vznik karcinomů prsu a vaječníku. Případný nález patogenní varianty je ověřován metodou přímé sekvenace. Praktická část se zaměřuje na návrh primerů a optimalizaci PCR, sekvenaci vybraných úseků genů a ověření patogenní varianty pomocí sekvenačních metod.
Abstract in different language: The work deals with the study of the diagnosis of hereditary breast and ovarian cancer syndromes by means of the sequencing methods. Nowdays the diagnosis of hereditary breast and ovarian cancer syndromes makes for the next generation sequencing that has become the main method at the diagnosis of hereditary predispositions for a rise of breast and ovarian cancer syndromes. A potential finding of the pathogenic variant is verified by the direct sequencing method. The practical part is aimed at the proposal of primers and the optimalization of PCR, sequencing of selected parts of genes and the verification of the pathogenic variant by means of sequencing methods.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bednarikova_Kristyna_ZL_BP.pdfPlný text práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
Bednarikova_VP.pdfPosudek vedoucího práce320,2 kBAdobe PDFView/Open
Bednarikova_OP.pdfPosudek oponenta práce339,64 kBAdobe PDFView/Open
Bednarikova.pdfPrůběh obhajoby práce343,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40965

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.