Title: Voices of Protest in the Digital Space: Britain's Social Issues Bloggers
Other Titles: Voices of Protest in the Digital Space: Britain's Social Issues Bloggers
Authors: Matviyuková, Diana
Advisor: Tihelková Alice, PhDr. Ph.D.
Referee: Hostýnek Tomáš, Mgr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41228
Keywords: krize v bydlení;chudoba;bezdomovectví;blog;sociální blogeři
Keywords in different language: housing crisis;poverty;homelessness;blog;social issue bloggers
Abstract: Bakalářská práce s názvem Protestní hlasy v digitálním prostoru: Britští sociální blogeři se zabývá problémy, jako jsou krize v bydlení, z toho plynoucí bezdomovectví, a chudoba, z pohledu britských sociálních blogerů. Hlavním cílem této práce je seznámit čtenáře s reálnými následky vybraných sociálních problémů na život britských blogerů a také společnosti. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. První část definuje sociální problémy jako takové a dále poskytuje informace o vývoji a současném stavu jednotlivých sociálních problémů. Důraz je kladen především na rozhodnutí jednotlivých vlád od dob Margaret Thatcherové až po současnost. Druhá část definuje pojmy blog a bloger, a dále se věnuje vybraným blogerům, konkrétně Penny Andersonové, Jack Monroeové a Sue Marshové, a analýze jejich životních příběhů a jimi napsaných článků, zveřejněných ať už na jejich blozích či v britských novinách. Použitá analytická metoda prokázala nedostatečnost britského sociálního systému a překážky k jeho možnému zlepšení.
Abstract in different language: The bachelor's thesis entitled Voices of Protest in the Digital Space: Britain's Social Issue Bloggers deals with issues such as the housing crisis, the resulting homelessness, and poverty, from the perspective of British social issue bloggers. The main objective of this bachelor's thesis is to acquaint readers with the real consequences of selected social problems on the lives of British bloggers and society. The thesis is divided into two main parts. The first part defines social problems as such, and also provides information on the development and current state of individual social problems. The emphasis is mainly the decisions of individual governments from Thatcher times to the present. The second part defines terms blog and blogger, and also focuses on selected social issue bloggers, namely Penny Anderson, Jack Monroe, and Sue Marsh, and analysis of their life stories and articles written by them, published either on their blogs or in British newspapers. The used analytical method proved the insufficiency of the British welfare system and obstacles to its possible improvement.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_DMatviyukova.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
Matviyukiova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce620,99 kBAdobe PDFView/Open
Matviyukova - oponent.pdfPosudek oponenta práce582,65 kBAdobe PDFView/Open
Matviyukova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce362,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41228

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.