Title: Využití prvků dramatické výchovy ve výuce anglického jazyka
Other Titles: Using drama techniques in English language teaching
Authors: Blecha, Bohumil
Advisor: Klečková Gabriela, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41301
Keywords: dramatická improvizace;improvizace v angličtině;výuka angličtiny;implementace improvizace v angličtině do vzdělávání
Keywords in different language: improvisation in drama;improvisation in english;english language teaching;implementation of improvisation in elt in education
Abstract: Tato práce se zabývá využitím improvizace ve výuce anglického jazyka. V teoretické části jsou uvedeny obecné informace o dramatické improvizaci, o výuce angličtiny a o všech důležitých otázkách spojených s improvizací ve výuce angličtiny a implementací této techniky do vzdělávání na druhém stupni základních škol. Výzkum byl proveden na dramatickém festivalu, kde se 13 účastníků ze čtyř různých dramatických skupin zúčastnilo semináře improvizace v angličtině. Cílem výzkumu bylo zjistit, jaký dopad měl workshop na postoje účastníků k mluvení v angličtině, k chybám a k mluvení před ostatními účastníky. K pozorování tohoto dopadu byly použity dva dotazníky. Jeden se skládal z tvrzení, se kterými účastníci souhlasili nebo nesouhlasili. Tento dotazník byl vyplněn před a po semináři. Druhý se týkal emocí účastníků před, během a po semináři. Výzkum ukázal, že improvizace výrazně minimalizovala strach z chyby při mluvení v angličtině a z mluvení v angličtině před ostatními účastníky. To také zvýšilo pozitivní postoj k mluvení v angličtině mimo školu a zvýšilo kompetence v komunikaci pomocí angličtiny, mimiky a gest.
Abstract in different language: This thesis deals with using improvisation in English language teaching (ELT). In the theoretical background part, there is general theoretical information about improvisation in drama, ELT and all the important issues connected with improvisation in ELT and its implementation in education at lower secondary schools. The research was conducted at a drama festival where 13 participants from four different drama groups attended a seminar of improvisation in English. The goal of the research was to find out what impact the workshop had on attitudes towards speaking in English, making a mistake and willingness to speak in front of other participants. To observe this impact, two questionnaires have been used. One consisted of the statements which the participants agreed or disagreed with and was filled out before and after the workshop. The other one was about participants' emotions before, during and after the seminar. The research showed that improvisation significantly minimized fear of making a mistake when speaking in English and of speaking in English in front of the other participants. It also raised positive attitude towards speaking in English outside of school and increased competence of communicating by using English, miming and gestures.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_ pra_ce_fina_lni_ verze . (1) (1).pdfPlný text práce475,45 kBAdobe PDFView/Open
Pos_ved_Kleck_Blecha.pdfPosudek vedoucího práce80,82 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh_Blecha.pdfPrůběh obhajoby práce406,4 kBAdobe PDFView/Open
Pos_opon_Skop_Blecha.pdfPosudek oponenta práce168,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41301

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.