Title: Jména osob v německých a českých frazeologismech
Other Titles: Personal names in German and Czech phraseology
Authors: Nováková, Michaela
Advisor: Menclová Hana, Mgr. Ph.D.
Referee: Höppnerová Věra, Prof. PhDr. DrSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41331
Keywords: frazeologie;kontrastivní frazeologie;jména osob
Keywords in different language: phraseology;contrastive phraseology;personal names
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá osobními jmény v českých a německých frazeologismech. Teoretická část popisuje frazeologii jako lingvistickou disciplínu a pojednává o německých i českých autorech, kteří se problematikou frazeologie zabývali. Je zde vysvětlen pojem frazeologismus, jeho charakteristické znaky a dále je zde popsána klasifikace frazeologismů podle H. Burgera. Obsažena je zde také kontrastivní frazeologie s jejími typy ekvivalence a poslední kapitola teoretické části se věnuje osobním jménům. Praktická část se věnuje konkrétním příkladům německých a českých frazeologismů s osobními jmény. Každý příklad frazeologismu obsahuje jeho český ekvivalent a samozřejmě také vysvětlení jeho významu. Poté jsou veškeré uvedené příklady zařazeny dle stupně své ekvivalence.
Abstract in different language: This bachelor thesis focuses on the personal names in Czech and German phraseology. The thesis is divided into two parts: a theoretical and a practical part. The theoretical part consisting of the chapters describes phraseology as a linguistic discipline and discusses the German and Czech authors, who dealt with the phraseology. In this part, the thesis defines the term "phraseology", specifies its characteristic signs and represents Burger´s classification of idioms, hereafter describes contrastive phraseology and its types of equivalence. The final chapter of the theoretical part is dedicated to personal names. In the practical part the thesis deals with the specific examples of German and Czech idioms with personal names. Every single example of an idiom includes its Czech equivalent and interprets its context. All given examples are distinguished according to the level of its equivalence.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP- Novakova M..pdfPlný text práce665,93 kBAdobe PDFView/Open
Novakova_vp.pdfPosudek vedoucího práce739,83 kBAdobe PDFView/Open
Novakova_op.pdfPosudek oponenta práce634,7 kBAdobe PDFView/Open
Novakova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce3,31 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41331

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.