Title: Úroveň stresu v atletických disciplínách
Other Titles: The stress level in athletic disciplines
Authors: Meczlová, Veronika
Advisor: Klimtová Václava, Mgr.
Referee: Holeček Václav, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41346
Keywords: stres;sport;atletika;stres v atletice;míra stresu
Keywords in different language: stress;sport;athletic;stress in sport;stress level
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na míru stresu v atletice. Práce nejprve vysvětluje pojem stres. Podrobně jsou zde popisovány druhy stresu, stresory, fáze, příčiny, důsledky a strategie zvládání stresu. Následně se práce zaměřuje na sport, jeho charakteristiku a rozdělení. Zmiňuje jak pozitivní, tak negativní dopady sportu pro člověka. Vysvětluje předpoklady sportovní výkonnosti a účinky stresu na výkon. Rozebíraná je zde i osobnost sportovce. Poslední část charakterizovala atletiku celkově a její jednotlivé disciplíny. Výzkumná část zjišťuje, které atletické disciplíny jsou stresem nejvíce zatíženy. Kvantitativní výzkum byl proveden pomocí dotazníkového šetření. Závěr bakalářské práce obsahuje vyhodnocení dat výzkumu, závěrečné shrnutí, doporučení pro praxi a použité zdroje.
Abstract in different language: This bachelor's thesis focuses on the level of stress in athletic disciplines. At first, the work describes stress in general. Stress types, stressors, stress situations, symptoms, harmfulness and stress management strategy are discussed in detail. Then is focused on the sport, its characteristic and distribution. Positive and negative effects of sport for humans. Then are explain the assumption of sports performance and the effect of stress on performance. The athlete's personality is also discussed here. The last part of the theoretical part characterized athletics overall and then its individual disciplines. In the research part was find out, in which athletic disciplines the level of stress greatest. The quantitative research is carried out using a questionnaire survey. The conclusion of the thesis contains the results of the empirical part, conclusion, a recommendation for practice, and used sources.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Veronika Meczlova.pdfPlný text práce645,31 kBAdobe PDFView/Open
Meczlova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce525,92 kBAdobe PDFView/Open
Meczlova_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
Meczlova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce258,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41346

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.