Title: Identifying the Specifics of Marketing Communication of Non-profit Organizations in a Case Study of the Czech Republic
Other Titles: Identifikace specifik marketingové komunikace neziskový organizací na příkladu České republiky
Authors: Hommerová, Dita
Hellbach, Christiane
Citation: HOMMEROVÁ, D., HELLBACH, C.h. Identifying the Specifics of Marketing Communication of Non-profit Organizations in a Case Study of the Czech Republic. In: Opportunities and Threats to Current Management of Non-profit Organizations in Cross-border Comparison. Chemnitz: Vertrieb der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H., 2020. s. 40-61. ISBN 978-3-86367-063-4.
Issue Date: 2020
Publisher: Vertrieb der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H.
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/42492
ISBN: 978-3-86367-063-4
Keywords: specifika;marketingová komunikace;neziskové organizace;případová studie
Keywords in different language: specifics;marketing communication;non-profit organizations;case study
Abstract: Tento článek se zabývá specifiky marketingové komunikace neziskových organizací v České republice. Pro sekci věnovanou doporučením jsou rozhodující výsledky výzkumné studie marketingové komunikace neziskových organizací v České republice provedené v roce 2015 a následné výzkumné studie provedené v letech 2019-2020. Na základě výsledků posledního kvantitativního průzkumu, který zahrnoval účast 313 neziskových organizací, výsledků následného kvalitativního výzkumu managementu 50 neziskových organizací a srovnávacích studií z výzkumných studií provedených po celém světě, neziskové organizace vnímají význam public relations jako nástroj dlouhodobé udržitelnosti. Problémem však často je skutečnost, že se kvůli nedostatečným lidským a finančním zdrojům nemohou intenzivně a systematicky věnovat public relations. To, co v neziskových organizacích funguje nejlépe, jsou levné formy propagace, zejména PR, nejčastěji používané jsou „veřejné akce“, „články v médiích“ a „tiskové zprávy“ spolu s „zpravodaji“. Popularita veřejných akcí je způsobena skutečností, že zprostředkovávají emoce, společné zkušenosti a osobní kontakt mezi organizací a veřejností.
Abstract in different language: This article deals with the specifics of marketing communication of non-profit organizations in the Czech Republic. For the section dedicated to recommendations, the results of a research study of the marketing communication of non-profit organizations in the Czech Republic conducted in 2015 and follow-up research study conducted 2019-2020 are crucial. Based on the results of the latest quantitative survey, which involved the participation of 313 non-profit organizations, the results of the follow-up qualitative research of the management of 50 non-profit organizations and comparison studies from research studies conducted around the world, non-profit organizations perceive the significance of public relations as a tool of long-term sustainability. However, the problem is often the fact that they cannot devote themselves to public relations intensively and systematically because of insufficient human and financial resources. What works best in non-profit organizations are low-cost forms of promotion, particularly PR, the most frequently used ones being “public events”, “articles in the media” and “press releases” along with “newsletters”. The popularity of public events is caused by the fact that they mediate emotions, joint experiences and personal contact between an organization and the public.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům
© Vertrieb der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KMO)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Inh-Sbornik-Fachbuchreihe_35.pdf5,96 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42492

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD