Title: Vliv externí informace na výkon v testu výdrž ve shybu
Other Titles: Effect of external information no the performance in the chin-up/pull-up endurance test
Authors: Benešová, Daniela
Švátora, Karel
Kalistová, Petra
Citation: BENEŠOVÁ, D. ŠVÁTORA, K. KALISTOVÁ, P. Vliv externí informace na výkon v testu výdrž ve shybu. Studia Kinantrhropologica, 2020, roč. 21, č. 3, s. 211-217. ISSN 1213-2101.
Issue Date: 2020
Publisher: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/43033
ISSN: 1213-2101
Keywords: mentální reprezentace;priming;silový výkon
Keywords in different language: mental representation;priming;stenght performance
Abstract: Předložený výzkum si klade za cíl posoudit, zda je možno externí informací ovlivnit výkon v testu statického silového výkonu. Výzkumný soubor tvořili studenti ve věku 15 – 24 let. Testovaný soubor čítal 112 osob (n = 112), z toho bylo 50 mužů a 62 žen. Testované osoby byly náhodně rozděleny do tří skupin. Kontrolní skupina čítá 35 osob, experimentální skupinu probandů, kteří byli pozitivně intervenováni, tvoří 39 osob a experimentální skupinu, jejíž probandi byli negativně intervenováni, čítá 38 osob. Motorický výkon byl zastoupen testem statické silové schopnosti horních končetin a trupu, výdrž ve shybu. Všichni probandi provedli pretestasodstupem jednoho až dvou týdnů vykonali posttest. Přičemž před posttestem byla provedena u experimentálních skupin pozitivní či negativní intervence. Z hodnocení vlivu intervence jsme použili relativní vyjádření četností probandů jednotlivých skupin, kteří se mezi pretestem a posttestem zlepšili, zhoršili nebo jejich výkon stagnoval. Zjistili jsme, že ve skupině pozitivně intervenované došlo u 87 % probandů ke zlepšení, ve skupině negativně intervenované došlo u 74 % probandů ke zhoršení. Statisticky i věcně byl tento trend potvrzen. Experiment dokázal, že externí informace může signifikantně ovlivnit následný motorický výkon.
Abstract in different language: The aim of the presented research is to assess whether external information can have any impact on the performance in the static strength performance test. The research sample consisted of 60 students at the age of 15-24 years. The test sample consisted of 112 persons (n = 112), of these 50 males and 62 females. The tested persons were randomly divided into three groups. The control group had 35 persons, the positively intervened experimental group of probands consisted of 39 people, and the negatively intervened experimental group of probands consisted of 38 people. Motor performance was represented by a test of static strength ability of upper extremities and torso, endurance in the chinup/pull-up position. All probands performed a pre-test, followed by a post-test one to two weeks apart. Prior to the post-test, positive or negative intervention was performed in the experimental groups. Based on the assessment of the impact of intervention, we used the relative expression of the frequencies of probands of individual groups, who showed improvement, worsening, or stagnation between the pre-test and post-test. We have found that 87% of the probands in the positively intervened group showed improvement, and 74% of the probands in the negatively intervened group showed worsening. This trend has been confirmed statistically and factually. Our experiment has proved that external information can have a significant impact on a subsequent motor performance.
Rights: © Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity
Appears in Collections:Články / Articles (KTV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Benešová_disportare_2020_opr_II.docx33,2 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43033

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD