Title: Sonátové formy a kompozice do trojúhelníku v polaritě klasicismu a romantismu
Other Titles: Sonata forms and triangle compositions in the polarity of classicism and romanticism
Authors: Bláha, Jaroslav
Citation: BLÁHA, J. Sonátové formy a kompozice do trojúhelníku v polaritě klasicismu a romantismu. Hudební výchova, 2020, roč. 28, č. 3, s. 28-32. ISSN 1210-3683.
Issue Date: 2020
Publisher: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/43158
ISSN: 1210-3683
Keywords: tektonika;kompozice;hudební forma;kompozice do trojúhelníku;sonátová forma;expozice;provedení;repríza;expoziční a evoluční hudba;deviace;antecedent;konsekvent;paradigma;syntagma
Keywords in different language: tectonics;composition;musical form;triangle composition;sonata form;exposure;design;reprise;exposure and evolutionary music;deviation;antecedent;consequent;paradigm;syntagma
Abstract: Třetí článek ročníku 2020 cyklu HUDBA A OBRAZ tematicky plynule navazuje na předchozí článek zaměřený na klíčová schémata kompozice a hudební formy klasicismu s tím zásadním rozdílem, že akcentuje tektonické aspekty jako dynamické vnitřní vztahy díla oproti statickému půdorysnému schématu kompozice a hudební formy. Na modelových dílech W.A. Mozarta, J-L. Davida, A. Dvořáka a E. Delacroixe názorně demonstruje vliv tektoniky na výrazné proměny, kterými sonátová forma a kompozice do trojúhelníku prošly na cestě od klasicismu k romantismu.
Abstract in different language: The third article of the 2020 article series MUSIC AND PICTURE follows the previous article which was focused on the key composition schemes and musical forms of classicism by framing the tectonic aspects as dynamic inner relations in contrast to the static blueprint-like schema of composition and musical form. Using works of W. A. Mozart, J-L. David, A. Dvořák and E. Delacroix as examples, the article illustrates the influence of tectonics on the great changes that took place in the sonata form and triangle composition on the way from classicism to romanticism.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
Appears in Collections:Články / Articles (KHK)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Blaha_HV_3-2020.pdf40,13 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43158

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD