Title: Životopis a motivační dopis
Other Titles: Resume and cover letter
Authors: Hrdlička, Adam
Advisor: Sequensová Helena, Mgr.
Referee: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43286
Keywords: personalista;personální agentura;agentura práce;úřad práce;vedoucí pracovník;písemný kontakt;uchazeč;zaměstnavatel;životopis;motivační dopis;dotazníkové šetření;dotazník;kvantitativní metoda;kvalitativní metoda student maturitního ročníku;zkušený personalista
Keywords in different language: staffer;personnel agency;employment agency;employment office;manager;written contact;applicant;employer;cv;motive letter;questionnaire investigation;questionnaire;quantitative method;qualitative method senior year student;skilled staff writer
Abstract: Tématem této bakalářské práce je Životopis a Motivační dopis. Bakalářská práce se člení na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na subjekty, které vybírají uchazeče o zaměstnání a samotný výběr uchazečů na základě písemností. V této části jsou definovány i tyto písemnosti, kterými jsou životopis a motivační dopis. Praktická část se zabývá výzkumem. Životopis je důležitou písemností v životě každého uchazeče o zaměstnání. Neodmyslitelně souvisí s nalezením práce a prezentací sebe sama na trhu práce. K této písemnosti se přikládá i motivační dopis, bez kterého se v dnešní době těžko uchazeč dostane do prestižnější firmy. Bakalářská práce přináší zhodnocení a porovnání dotazníkového šetření mezi studenty maturitních ročníků a zkušenými personalisty. Bakalářská práce nabízí čtenáři informace a rady, které se hodí pro sepsání vlastních písemností pro budoucí povolání.
Abstract in different language: The subject of this bachelor's thesis is Biography and Motivation Letter. Bachelor's thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical section focuses on the bodies that select the job seekers and the actual selection of the candidates on the basis of the documents. These documents, which are the CV and letter of motivation, are also defined in this section. The practical part is research. A CV is an important document in the life of every job seeker. It is inexorably linked to finding work and presenting oneself in the labour market. This document is accompanied by a letter of motivation, without which it is difficult to get into a more prestigious firm these days. Bachelor's thesis provides an assessment and comparison of the questionnaire survey between graduating students and experienced staff. Bachelor's thesis offers the reader information and advice useful for writing your own papers for future occupations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zivotopis a motivacni dopis.pdfPlný text práce1,64 MBAdobe PDFView/Open
Hrdlicka BP - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce565,19 kBAdobe PDFView/Open
Hrdlicka BP - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce590,49 kBAdobe PDFView/Open
Hrdlicka BP - protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce313,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43286

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.