Title: Etika úředního jednání
Other Titles: Ethics of public administration
Authors: Humpálová, Dominika
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Sequensová Helena, Mgr.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43287
Keywords: veřejná správa;etika;etiketa;etický kodex;korupce;protikorupční politika;lobbing
Keywords in different language: public administration;ethics;etiquette;code of ethics;corruption;anti-corruption policy;lobbying
Abstract: Tématem mé bakalářské práce je etika úředního jednání. Tato práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na samotnou veřejnou správu, etiku a ostatní související pojmy. Veřejná správa je důležitým pojmem v této práci, jelikož neodmyslitelně souvisí s etikou úředního jednání. Jedním z mých cílů bylo zabývat se etikou úředního jednání. Popsala jsem související pojmy etika a morálka, zároveň vymezila rozdíl mezi etikou a etiketou, podrobně jsem analyzovala etiketu na pracovišti a neopomněla zmínit profesní etiku či zákony upravující etiku úředního jednání. Dále jsem se zajímala o neetické chování, které zahrnuje korupci, střet zájmů a lobbing. V praktické části jsem provedla dva výzkumy, které navazovaly na poznatky z části teoretické, a dospěla k následujícím cílům. Z prvního výzkumu, který byl proveden online dotazníkovým šetřením, vyplynulo, že lidé jsou spokojeni s atmosférou na úřadech, návštěvu úřadu nepokládají za nepříjemnost a jsou spokojeni s vyřízením svého požadavku. Druhý výzkum se týkal rozhovoru se zaměstnankyní Okresní správy sociálního zabezpečení města Písek, ve kterém jsem se dozvěděla o fungování úřadu v této době a příslušném etickém kodexu.
Abstract in different language: The topic of my bachelor´s thesis is The ethics of official conduct. This thesis is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part is focused on public administration, ethics, and other related concepts. Public administration is an important concept in this work, as it is inextricably linked to the ethics of official conduct. One of my targets was to deal with the ethics of official conduct. I described the related concepts of ethics and morality, simultaneously defined the difference between ethics and etiquette, analyzed etiquette in the workplace in detail, and did not forget to mention professional ethics or laws regulating the ethics of official conduct. I was also interested in unethical behavior, which includes corruption, conflict of interest, and lobbying.In the practical part, I conducted two pieces of research which followed the findings from the theoretical part, and reached the following goals. The first research, which was done by an online questionnaire survey, showed that people are satisfied with the atmosphere in the offices, do not find a visit to the office inconvenient, and are satisfied with the processing of their request. The second research concerned an interview with an employee of the District Social Security Administration of the City of Písek in which I learned about the functioning of the office at this time and the relevant code of ethics.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Etika uredniho jednani - Humpalova.pdfPlný text práce1,82 MBAdobe PDFView/Open
Humpalova BP - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce650,62 kBAdobe PDFView/Open
Humpalova BP - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce773,28 kBAdobe PDFView/Open
Humpalova BP - protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce299,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43287

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.