Title: Občanská participace na správě a rozvoji obce
Other Titles: Civic participation in community administration and development
Authors: Ničmanová, Adriana
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Valeš Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43313
Keywords: participace;obec;občan;veřejná správa;spolupráce;územní samospráva;přenesená působnost;volby;petiční právo;referendum;rozpočet obce
Keywords in different language: participation;municipality;citizen;public administration;cooperation;territorial self-government;delegated competence;elections;right of petition;referendum;municipality budget
Abstract: ématem této bakalářské práce je občanská participace na správě a rozvoji obce. Partici pace je nedílnou součástí každodenního života každého z nás. Možnost občana podílet se na správě a rozvoji obce vychází z Ústavy, která nabyla účinnosti 1. 1. 1993. Tento významný zákon, který zakládá v České republice právní stát ve svém pravém smyslu slova (po roce 1989), vkládá moc do rukou občanů, jakožto voličů či strůjců zástupců společnosti. Občanem zvolení zástupci o nás dále rozhodují, jednají za nás a prosazují naše myšlenky v takovém složení, které jsme si zvolili. Stejný zákon také stanovuje rozdělení naší republiky do několika stupňů správy tzv. územní samosprávy. Jako základní územní samo správný celek České republiky považuje Ústava České republiky obec. Dále se jedná o kraje, které jsou řazeny jako vyšší samosprávné celky.
Abstract in different language: The theme of this bachelor thesis is civic participation in the administration and development of the community. Partici pace is an integral part of the daily life of each of us. Opportunity of a citizen to participate in The administration and development of the municipality is based on the Constitution, which entered into force on 1 January 1993. This important law, which establishes the rule of law in the Czech Republic in its right in the sense of the word (after 1989), puts power in the hands of citizens, as voters or builders of representatives society. Citizen-elected representatives continue to make decisions about us, act on our behalf and promote ours ideas in the composition we have chosen. The same law also provides for the division of ours Republic to several levels of administration of the so-called territorial self-government. The Constitution of the Czech Republic considers the municipality to be the basic territorial self-administrative unit of the Czech Republic. These are also regions which are ranked as higher self-governing units and the development of the municipality.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Obcanska participace na sprave a rozvoji obce (2).pdfPlný text práce2,21 MBAdobe PDFView/Open
Ničmanová+BP+-++protokol+BP.pdfPrůběh obhajoby práce301,26 kBAdobe PDFView/Open
Ničmanová+BP+-+posudek+OP.pdfPosudek oponenta práce665,01 kBAdobe PDFView/Open
Ničmanová+BP+-+posudek+VP.pdfPosudek vedoucího práce663,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43313

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.