Title: Veřejnoprávní smlouvy
Other Titles: Public law contracts
Authors: Ziková, Markéta
Advisor: Lindner Milan, Ing. Ph.D.
Referee: Triner Petr, JUDr.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43377
Keywords: veřejnoprávní smlouvy;klatovy;veřejná správa
Keywords in different language: public law contracts;klatovy;public administration
Abstract: Cílem diplomové práce je blíže seznámit veřejnost s tím, jak nahlížet na veřejnoprávní smlouvy jak z hlediska teoretického, tak i z hlediska praktického, tj. využití v praxi. Diplomová práce je rozdělena do 8 kapitol. V první kapitole je vysvětlen pojem veřejné správy, za účelem následného zařazení institutu veřejnoprávních smluv.V následujících kapitolách jsou v diplomové práci vymezeny samotné veřejnoprávní smlouvy, které jsou podrobně rozebrány od jejich počátku až po jejich současnou právní úpravu. Dále jsou v práci charakterizovány jednotlivé druhy, které jsou rozlišovány na smlouvy koordinační, subordinační, smlouvy mezi účastníky a zvláštní typy smluv, které nelze s určitostí zařadit. Kapitola sedmá se zabývá zahraniční právní úpravou veřejnoprávních smluv za účelem srovnání s právní úpravou České republiky. V poslední kapitole je pak vyobrazeno užití veřejnoprávních smluv v praxi na konkrétním příkladu města Klatovy, které je obcí s rozšířenou působností a uzavírá tak veřejnoprávní smlouvy s obcemi, jež se v jeho správním obvodu nachází.
Abstract in different language: The aim of the diploma thesis is to acquaint the public with how to look for public law contracts both from a theoretical and practical point of view, ie use in practice. The diploma thesis is divided into 8 chapters. The first chapter explains the concept of public administration, in order to subsequently classify the institute of public contracts. In the following chapters, the thesis defines the public contracts themselves, which are analyzed in detail from their inception to their current legislation. Furthermore, the work characterizes the individual types, which are distinguished into coordination contracts, subordination contracts, contracts between participants and special types of contracts that can not be classified with certainty. Chapter seven deals with the foreign legislation of public contracts for the purpose of comparison with the legislation of the Czech Republic. The last chapter shows the use of public contracts in practice on the specific example of the city of Klatovy, which is a municipality with extended powers and concludes public contracts with municipalities located in its administrative district.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File SizeFormat 
Diplomova prace - Zikova.pdf1,7 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43377

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.