Title: Plán peněžních toků projektu
Other Titles: Planning of project cash flow
Authors: Nováková, Michaela
Advisor: Skalický, Jiří
Referee: Ircingová, Jarmila
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4340
Keywords: projekt;plánování projektu;plán rozsahu;časový plán;rozpočet;peněžní toky
Keywords in different language: project;project planning;scope plan;schedule;budget;cash flow
Abstract: Obsahem této bakalářské práce jsou v rámci teoretické části základní termíny z oblasti projektového managementu, obecné postupy plánování projektu a obsah jednotlivých plánů. Rozsáhlejší praktická část práce obsahuje identifikaci dílčích plánů konkrétního developerského projektu se zaměřením na vypracování plánu peněžních toků projektu. V této části je také představena společnost a prostředí řízení projektů společnosti, jež realizuje tento developerský projekt. Výstupem této práce jsou plán rozsahu, časový plán, plán zdrojů, rozpočet a plán peněžních toků projektu, které slouží konkrétní společnosti jako návod plánování developerského projektu při dodržování zásad projektového managementu a využití softwarové podpory.
Abstract in different language: The content of this bachelor thesis in the theoretical part are the basic terms of project management, general procedures of project planning and content of individual plans. More extensive practical part includes the identification of sub-plans for a specific developer project aimed to develop a cash flow project. This part also introduces the company and the environment of company´s project management which implements the developer project. The outcome of this bachelor thesis are scope plan, schedule, resource plan, budget and cash flow project which serves a particular company as a guide to planning developer project with principles of project management and software support.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - K09B0511P.pdfPlný text práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
BP_novakova_VP_SPR.PDFPosudek vedoucího práce1,78 MBAdobe PDFView/Open
BP_novakova_OP_SPR.PDFPosudek oponenta práce1,86 MBAdobe PDFView/Open
BP_novakova.PDFPrůběh obhajoby práce142,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4340

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.