Title: Zaknihované cenné papíry
Other Titles: Dematerialized Securities
Authors: Onodyová, Aneta
Referee: Pauly Jan, Doc. JUDr. CSc.
Liška Petr, Doc. JUDr. Ph.D., LL.M.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43532
Keywords: zaknihovaný cenný papír;cenné papíry;evidence zaknihovaných cenných papírů;centrální depozitář;převod zaknihovaných cenných papírů;zástavní právo k zaknihovaným cenným papírům;majetkové účty;občanský zákoník
Keywords in different language: dematerialized securities;securities;evidence of dematerialized securities;central depository;transfer of dematerialized securities;lien on dematerialized securities;property accounts;the civil code
Abstract: Tato rigorózní práce se blíže věnuje fenoménu, kterým je zaknihovaný cenný papír. Tento fenomén v posledních letech prochází značným rozvojem, přičemž tato práce pozoruje zaknihovaný cenný papír napříč jeho vývojem. Cílem rigorózní práce je především detailně a komplexně zanalyzovat zaknihovaný cenný papír zejména pokud jde o jeho vznik, definice, přeměny, s detailním důrazem na fungovaní evidence zaknihovaných cenných papírů a v neposlední řadě též rozebrat případné dispozice se zaknihovaným cenným papírem, spočívající v možnosti zastavení a převodů. Závěr rigorózní práce je věnován nastínění právní úpravy stěžejního tématu této práce i v jiných právních řádech.
Abstract in different language: This rigorous work deals in more detail with the phenomenon of dematerialized security. This phenomenon has undergone considerable development in recent years, this work observes a dematerialized security across its development. The aim of the rigorous work is to analyze in detail and comprehensively the dematerialized security, especially in terms of its origin, definition, transformation, with detailed emphasis on the functioning of register dematerialized securities and last but not least, to analyze any equipment with the dematerialized security, by the possibilities of suspension and transfers. The conclusion of the rigorous thesis is devoted to outlining the legal regulation of the main topic of this thesis in other legal systems.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rigorozni prace - Zaknihovane cenne papiry - Aneta Onodyova.pdfPlný text práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta 2 - Onodyova.pdfPosudek oponenta práce33,72 kBAdobe PDFView/Open
obhajoby Onodyova.pdfPrůběh obhajoby práce269 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43532

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.