Title: Analýza řízení nákladů v konkrétní společnosti
Other Titles: The analysis of management of costs in an organization
Authors: Kuříková, Eva
Advisor: Zahradníčková, Lenka
Referee: Skálová, Petra
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4384
Keywords: náklady;nezisková organizace;rozpočty;optimalizace;výkaz zisku a ztráty
Keywords in different language: costs;non-profit organization;budgets;optimalization;profit and loss account
Abstract: Předložená práce je zaměřena na analýzu řízení nákladů v Městské charitě Plzeň. Tato nezisková organizace provozuje mnoho charitních domovů pro sociálně slabé či nemocné lidi nebo pro ty, kteří jsou v nouzi. V jednotlivých kapitolách byly konkrétně uvedeny náklady charity za poslední roky, které byly analyzovány pomocí kalkulace, rozpočtů a finanční analýzy. Práce se také zabývala zhodnocením všech nákladových položek, následnou optimalizací a navrhnutím konkrétních opatření na snížení nákladů. Součástí práce je návrh rozpočtu na další dva roky dopředu s promítnutím všech opatření.
Abstract in different language: The present work is focused on the analysis of management of costs in the City Charity of Pilsen. This non-profit organization operates in various charity homes for the poor or sick people or those who are in need. The individual chapters specifically mention the cost of charity in recent years that were analyzed by calculations, budget and financial analysis. The work also occupies the evaluation of all cost sums, the subsequent optimalization and proposing concrete measures to reduce costs. Part of work is a draft of budget for the next two years ahead reflecting all the arrangements.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Analyza rizeni nakladu v konkretni spolecnosti.pdfPlný text práce2,44 MBAdobe PDFView/Open
BP_kurikova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,97 MBAdobe PDFView/Open
BP_kurikova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,91 MBAdobe PDFView/Open
BP_kurikova.PDFPrůběh obhajoby práce147,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4384

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.