Title: Potenciál rozvoje ekoturismu na území Křivoklátska
Other Titles: The potential for the development of ecotourism in the Křivoklát region
Authors: Grusová, Kateřina
Advisor: Kopp Jan, RNDr. Ph.D.
Referee: Matušková Alena, Doc. PaedDr. CSc.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43935
Keywords: ekoturismus;křivoklátsko;potenciál ekoturismu;návštěvnický management
Keywords in different language: ecotourism;křivoklát region;potential of ecotourism;visitor management
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na potenciál rozvoje ekoturismu na Křivoklátsku. V práci je zhodnocen potenciál pomocí lokalizačních a realizačních předpokladů. Výsledkem tohoto hodnocení je, že ekoturismus má na Křivoklátsku hlavně přírodní potenciál. Z realizačních předpokladů je hodnocena doprava do atraktivit a výsledkem je, že dostupnost k atraktivitám je na území dostačující ve všech typech dopravy, především v její kombinaci. Na rozvoj ekoturismu na Křivoklátsku bylo provedeno dotazníkové šetření u návštěvníků Křivoklátska. Téměř všichni dotázaní by byli pro rozvoj ekoturismu a někteří by různým způsobem k tomuto rozvoji přispěli. K tomu byla posouzena institucionální podpora, která je dostačující. Dále v práci byl posouzen stav návštěvnického managementu ve vybraných lokalitách, jimiž byly NPR Týřov, PR Jezírka a PP Skryjsko-týřovické kambrium. Návštěvnický management byl vyhodnocen jako vyhovující z hlediska ochrany přírody, průvodcovských aktivit a přístupnosti. Na konci bakalářské práce byl navrhnut nový systém provozování ekoturismu na Křivoklátsku. Cílem návrhu je odklon návštěvníků z vytížených lokalit do míst, která nejsou tolik známá, a přesto jsou atraktivní. Druhý návrh je směřovaný k lidem s omezenou pohyblivostí, aby se i oni mohli zapojit do ekoturismu alespoň interaktivní metodou.
Abstract in different language: The bachelor's thesis focuses on the potential of ecotourism development in the Křivoklát region. The thesis evaluates the potential by means of locational and realization assumptions. The result of this evaluation is that ecotourism in Křivoklátsko has mainly natural potential. From the implementation assumptions, the transport to the attractions is evaluated and the result is that the accessibility to the attractions is sufficient in the territory in all types of transport, especially in its combination. A questionnaire survey of visitors to the Křivoklát region was carried out on the development of ecotourism in the Křivoklát region. Almost all those interviewed would be in favour of the development of eco-tourism, and some would contribute to this development in various ways. Institutional support was assessed to be sufficient for this. Furthermore, the thesis assessed the state of visitor management in the selected sites, which were NPR Týřov, PR Jezírka and PP Skryjsko-Týřovické kambrium. Visitor management was assessed as satisfactory in terms of nature conservation, guiding activities and accessibility. At the end of the bachelor's thesis, a new system of eco-tourism in Křivoklát region was proposed. The aim of the proposal is to divert visitors from busy locations to places that are not so well known but are still attractive. The second proposal is aimed at people with limited mobility, so that they can also participate in ecotourism at least in an interactive way.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Grusova.pdfPlný text práce7,37 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouci Grusova.pdfPosudek vedoucího práce400,12 kBAdobe PDFView/Open
oponen. posudek Grusova.pdfPosudek oponenta práce581,72 kBAdobe PDFView/Open
Grusova.pdfPrůběh obhajoby práce153,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43935

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.