Title: Volnočasové chování vybraných skupin obyvatel města Plzně
Other Titles: Leisure behavior of selected groups of the population in the City of Pilsen
Authors: Humpál, Ondřej
Advisor: Ježek Jiří, Doc. RNDr. Ph.D.
Referee: Matušková Alena, Doc. PaedDr. CSc.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43939
Keywords: volný čas;volnočasové aktivity;zahrádkaření;zahrádkářská osada
Keywords in different language: leisure time;leisure activities;gardening;garden settlement
Abstract: V bakalářské práci se zabývám volnočasovým chováním obyvatel města Plzně. Téma je zaměřené na zájem trávení volného času na zahradě v zahrádkářské osadě, jelikož má velmi příznivý přínos na psychickou i fyzickou stránku člověka. I přes pozitivní vliv zahrad, tyto často zanikají z důvodu výstavby developerských projektů. K zjištění potřebných informací jsem sestavil dotazníkové šetření pro vlastníky zahrad na území města Plzně. Zájem o zahrádkaření má stále vysoké zastoupení a díky panující pandemii COVID-19 je o tuto volnočasovou aktivitu zvýšený zájem. Na výši zájmu má také podíl povědomí, odkud potraviny pochází a eliminace vedlejších negativních faktorů u potravin kupovaných. Dle odpovědí z dotazníkového šetření má o tuto aktivitu především zájem obyvatelstvo s věkem nad 50 let. Výstup bakalářské práce by měl upozornit na pozitivní vlivy zahrad v zahrádkářských osadách a zabránit tak jejich postupnému zanikání.
Abstract in different language: In my bachelor's thesis I deal with the leisure behaviour of the inhabitants of the city of Pilsen. The topic is focused on the interest of spending free time in the garden in a garden settlement, as it has a very positive contribution to the mental and physical side of people. Despite the positive impact of the garden, they often disappear due to the construction of development projects. To find out the necessary information, I compiled a questionnaire survey for garden owners in the city of Pilsen. The interest in gardening is still highly represented and thanks to the prevailing pandemic COVID-19, there is an increased interest in this leisure activity. The level of interest is also due to the awareness of where the food comes from and the elimination of secondary negative factors in the purchased food. According to the answers from the questionnaire survey, the population over the age of 50 is primarily interested in this activity. The output of the bachelor's thesis should draw attention to the positive effects of gardens in gardening settlements and thus prevent their gradual extinction.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kvalifikacni prace.pdfPlný text práce955,85 kBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouci Humpal.pdfPosudek vedoucího práce397,36 kBAdobe PDFView/Open
oponentsky posudek Humpal.pdfPosudek oponenta práce472,11 kBAdobe PDFView/Open
Humpal.pdfPrůběh obhajoby práce132,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43939

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.