Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJežek Jiří, Doc. RNDr. Ph.D.
dc.contributor.authorŠtich, Jiří
dc.contributor.refereeKůs Libor, Mgr.
dc.date.accepted2021-6-10
dc.date.accessioned2021-06-25T12:31:32Z-
dc.date.available2020-10-23
dc.date.available2021-06-25T12:31:32Z-
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-5-10
dc.identifier86294
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/43945
dc.description.abstractInvestiční potřeby venkovských regionů a jejich identifikace jsou důležitou součástí podpory místního rozvoje venkova. Vzhledem k rozdílům mezi jednotlivými obcemi a jejich potřebami se tato práce snaží při porovnání dvou odlišných typů venkova, tj. periferní regiony a venkovské obce v zázemí metropolitních jader, najít jak společné problémy a potřeby, tak i ty specifické pro daný region. V teoretické části práce je popsáno vymezení, stručná historie a možnosti typologie českého venkova. V praktické části jsou pak vybrány dva správní obvody zastupující porovnávané typy venkova. Dále je provedena jejich analýza, porovnání a vyhodnocení jejich odpovědí z dotazníkového šetření provedeného na přelomu roku 2019 a 2020. K analýze byla použita data z veřejné databáze Českého statistického úřadu a strategických plánů obou ORP, z nichž některá byla znázorněna za pomoci grafů či obrázků. Z výsledků dotazníkového šetření vyplynulo, že největším problémem obou regionů je často zmiňovaný nedostatek v oblasti technické infrastruktury a celkové občanské vybavenosti. V závěru jsou také analyzovány konkrétní problémy a potřeby správních obvodů Sušice a Přeštice, a také jsou navrženy další kroky pro zlepšení situace budoucího místního rozvoje.cs
dc.format77 s. (97 776 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectinvesticecs
dc.subjectvenkovcs
dc.subjectproblémycs
dc.subjectperiferní regionycs
dc.subjectregiony v zázemí metropolitních jadercs
dc.titleInvestiční potřeby obcí v modelových venkovských regionechcs
dc.title.alternativeInvestment needs of municipalities in model rural regionsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programGeografiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe investment needs of rural municipalities and their identification are an important part of supporting local rural development. Because of the differences between individual municipalities and their needs, this thesis tries to find both common problems and needs of both regions and those that are specific to the given region, in this example peripheral regions and rural municipalities in the hinterland of metropolitan cores. The theoretical part of the thesis describes the definition, brief history and possible types of typology of the Czech countryside. In the practical part, two administrative districts representing the compared types of countryside are selected. Furthermore, they are analyzed, compared and evaluation of their answers from a questionnaire survey conducted at the turn of 2019 and 2020 is made. Data come from the public database of the Czech Statistical Office and strategic plans of both administrative districts, some of which were shown with the help of graphs or pictures. The results of the questionnaire survey showed that the biggest problems of both regions are the often mentioned lack of technical infrastructure and overall civic amenities. Finally, the specific problems and needs of the administrative districts of Sušice and Přeštice are also analyzed, and further steps are proposed to improve the situation of future local development.en
dc.subject.translatedinvestmentsen
dc.subject.translatedrural developmenten
dc.subject.translatedperipheral regionsen
dc.subject.translatedhinterland of metropolitan coresen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Investicni potreby obci.pdfPlný text práce1,49 MBAdobe PDFView/Open
posudek opon. Stich.pdfPosudek oponenta práce354,39 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouci Stich.pdfPosudek vedoucího práce396,66 kBAdobe PDFView/Open
Stich.pdfPrůběh obhajoby práce130,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43945

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.