Title: Skórovací systémy používané v intenzivní péči
Other Titles: Scoring systems used in intensive care
Authors: Uhlová, Andrea
Advisor: Reichertová Stanislava, Mgr.
Referee: Čechurová Lenka, MUDr.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44176
Keywords: intensive care;scoring systems intenzivní péče;skórovací systémy
Keywords in different language: intensive care;scoring systems
Abstract: Tématem této bakalářské práce jsou skórovací systémy používané v intenzivní péči. Zabý-vá se zejména znalostí a mírou používaní skórovacího systémů na pracovištích intenzivní péče. Znalost skórovacích systému byla zkoumána i u studentů Fakulty zdravotnických studií Západočeské Univerzity. Práce je rozdělena do dvou částí na teoretickou a praktickou. V teoretické části je popsána intenzivní péče a jednotlivé skórovací systémy. V praktické části, jejímž hlavním cílem je podat souhrnný podklad o znalosti a míře používaní jednotlivých skórovacích systémů v intenzivní péči, jsou prezentovány výsledky kvantitativního šetření formou dotazníků, které proběhlo u nelékařských zdravotnických pracovníků a studentů Fakulty zdravotnických studií Západočeské Univerzity.
Abstract in different language: The topic of this bachelor thesis is scoring systems used in intensive care. It deals mainly with the knowledge and degree of use of scoring systems in intensive care workplaces. Knowledge of scoring systems was also studied among students of the Faculty of Health Studies of the University of West Bohemia. The work is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part describes the intensive care and individual scoring systems. The practical part, the main goal of which is to provide a summary of the knowledge and extent of use of individual scoring systems in intensive care, presents the results of a quantitative survey in the form of questionnaires, which took place at non-medical health professionals and students of the Faculty of Health Studies.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Uhlova_Andrea_ZDZ_BP.pdfPlný text práce4,15 MBAdobe PDFView/Open
Uhlova_VP.pdfPosudek vedoucího práce307,45 kBAdobe PDFView/Open
Uhlova_OP.pdfPosudek oponenta práce355,12 kBAdobe PDFView/Open
Uhlova.pdfPrůběh obhajoby práce356,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44176

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.