Title: Ekonomické posouzení přínosů motivačního programu v podniku
Other Titles: Economic assessment of the benefits of motivation program in the business
Authors: Stodolová, Lenka
Advisor: Vacíková, Jana
Referee: Dvořáková, Jana
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4420
Keywords: motivační program;úkoly motivační politiky;ekonomický přínos
Keywords in different language: motivational programme;tasks motivational policy;economic benefits
Abstract: Předložená bakalářská práce na téma ?Ekonomické posouzení přínosů motivačního programu v podniku? je zaměřena na motivaci zaměstnanců a její ekonomický přínos pro společnost Kdynium a. s. Cílem této práce bylo zhodnotit motivační program v podniku a případně navrhnout opatření pro zkvalitnění současného motivačního programu. První část práce se zabývá charakteristikou společnosti Kdynium a. s., analýzou podnikatelského prostředí, ve kterém společnost podniká, a také SWOT analýzou společnosti. V druhé části jsou analyzovány motivační faktory, které jsou rozděleny na peněžní a nepeněžní, a je vyčíslen jejich ekonomický přínos pro podnik. Dále byly také definovány hlavní úkoly motivační politiky Kdynium a. s. Současný stav motivace byl zjišťován pomocí dotazníkového šetření. V závěru práce bylo vyhodnoceno dotazníkové šetření a byla navrhnuta opatření pro zkvalitnění současného motivačního procesu.
Abstract in different language: This bachelor thesis ?Economic assessment of the benefits of motivation program in the business? is focused on the motivation of employees and its economic benefits for the business KDYNIUM a. s. The aim of this thesis was to evaluate the motivational program in the business and may propose measures to improve the current motivational program. The first part of the thesis deals with the characteristics of the business Kdynium a. s., the analysis of business environment in which the business operates, and also SWOT analysis of the business. In the second part of the thesis are analyzed the motivational factors, which are divided into monetary and non-monetary, and is quantified the economic benefits for the business. Afterwards was defined also the main tasks of motivational policy in Kdynium a. s. The current state of motivation was find out using the questionnaire´s survey. At the end of the thesis was evaluated the questionnaire´s survey and was proposed measures to improve the current motivational process.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Stodolova 2012.pdfPlný text práce1,88 MBAdobe PDFView/Open
BP_stodolova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,88 MBAdobe PDFView/Open
BP_stodolova_OP.PDFPosudek oponenta práce384,93 kBAdobe PDFView/Open
BP_stodolova.PDFPrůběh obhajoby práce174,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4420

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.