Title: Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru
Other Titles: The emergence of a business entity based on the realization of specific business plan
Authors: Strobachová, Monika
Advisor: Šimek, Bohuslav
Referee: Ircingová, Jarmila
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4421
Keywords: sebehodnocení a rozhodování stát se podnikatelem;právní předpisy v podnikání;založení podniku;živnost;právní formy podnikání;podnikatelský plán;obchodní plán;marketingový plán;organizační plán;finanční plán
Keywords in different language: self-assessment and decision to become an entrepreneur;business law;business establishment;legal forms of business;business plan;marketing plan;organizational plan;financial plan
Abstract: V rámci této práce jsou popsány způsoby, jak začít s podnikáním, zhodnocení těchto variant a následné vybrání nejlepší z nich, která je vhodná pro zamýšlený podnikatelský záměr. Podstatná část bakalářské práce se věnuje založení konkrétního podnikatelského subjektu. Je zde vyhodnocena analýza odvětví, kde podnik bude působit a potenciální zákazníci, na které se nabídka společnosti specializuje. Důležitým bodem je vypracování plánů společnosti, které ukazují, zda by podnik měl v reálné situaci na trhu šanci a za jak dlouho by začal být úspěšným subjektem.
Abstract in different language: In this work describes the ways to start a business, evaluate these options and then select the best of them, which is suitable for the intended business plan. A substantial part of the thesis deals with the establishment of a specific business entity. There is evaluated analysis of the sector where the company will operate and potential customers to whom the offer of the company specializes. The important point is the development of plans that show whether the company would be in a real situation on the market opportunity and how long it would be a successful organization.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Strobachova.pdfPlný text práce3,92 MBAdobe PDFView/Open
BP_strobachova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,98 MBAdobe PDFView/Open
BP_strobachova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
BP_strobachova.PDFPrůběh obhajoby práce227,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4421

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.