Title: Poměr a měřítko ve výuce matematiky na základní škole
Other Titles: Ratio and scale in mathematics education at school
Authors: Činčerová, Tereza
Advisor: Kašparová Martina, Mgr. Ph.D.
Referee: Frank Jan, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44354
Keywords: poměr;postupný poměr;měřítko mapy;úměra;přímá a nepřímá úměrnost;trojčlenka;pracovní listy
Keywords in different language: ratio;map scale;proportion;worksheets;cross-multiplication
Abstract: Diplomová práce se věnuje tématu poměr a měřítko mapy ve výuce na druhém stupni základní školy. Cílem práce je vytvoření motivačních a typových úloh, aktivit a pracovních listů využitelných vyučujícími při výuce matematiky (poměr) a zeměpisu (měřítko mapy). Obě témata spolu úzce souvisí. První kapitola je věnována pojmu poměr a úkonům s ním. Ve druhé kapitole jsou připomenuty základní informace o úměře a postupy řešení úloh zaměřených na přímou a nepřímou úměrnost pomocí trojčlenky. Třetí kapitola navazuje měřítkem mapy, základními informacemi a typovými úlohami. Čtvrtá kapitola obsahuje informace související s tvorbou pracovních listů a komentáře k pracovním listům připojeným v přílohách této práce. Závěrečná kapitola je věnována výzkumu znalostí žáků 9. ročníků.
Abstract in different language: The thesis is focused on the topic of teaching the ratio and the map scale at the second stage of elementary school. The aim of the thesis is to create motivational and typical tasks, activities and worksheets, which could be used by teachers for teaching mathematics (ratio) and geography (map scale). These two topics are closely related. The first chapter is dedicated to the concept of ratio and operations with the ratio. The second chapter contains basic information about the proportion and procedures for solving problems focused on the proportion using the cross-multiplication. The third chapter follows up with the map scale. The fourth chapter contains information related to the creation of worksheets and comments on the worksheets attached in the appendices of this thesis. The final chapter is dedicated to the research of the knowledge of 9th grade pupils.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Cincerova Tereza.pdfPlný text práce1,98 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce43,88 kBAdobe PDFView/Open
OP - Cincerova - Pomer, meritko.pdfPosudek oponenta práce266,75 kBAdobe PDFView/Open
Cincerova - protokol.pdfPrůběh obhajoby práce377,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44354

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.