Title: Herní činnosti v matematice
Other Titles: Gaming Activities in Math
Authors: Nedvědová, Jana
Advisor: Pěchoučková Šárka, PhDr. Ph.D.
Referee: Coufalová Jana, Doc. PaedDr. CSc.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44361
Keywords: hra;didaktická hra;třídění didaktických her;herní činnosti;1. stupeň základní školy
Keywords in different language: game;didactic game;classification of didactic games;game activities;primary school
Abstract: Tato práce se obecně věnuje herním činnostem ve výuce matematiky žáků 1. stupně základní školy. Na samém počátku práce je vymezen pojem "hra", uveden její význam v životě dítěte a popsána spojitost mezi učením a onou hrou. Je zde podrobně popsána i hra didaktická, jakožto výuková metoda. Užití didaktické hry ve výuce vyžaduje řadu důležitých postupů a pravidel, které by měl každý učitel znát a dodržovat. Tyto postupy a pravidla jsou obsaženy v požadavcích na didaktickou hru, v jednotlivých částech didaktické hry, v jejím vhodném výběru a metodické přípravě. Důležitou funkci plní i role učitele během didaktické hry. Dále došlo ke zjištění, že každá didaktická hra není stejná, a proto je nutné je určitým způsobem klasifikovat, třídit dle různých hledisek. Toto třídění didaktických her vypadá z pohledu různých autorů odlišně, ale žádné z nich si neodporuje. Praktická část diplomové práce se skládá ze souboru herních činností určených do vyučovacího předmětu matematika pro žáky 1. stupně základní školy. Nachází se zde herní činnosti vhodné pro jednotlivé ročníky celého prvního stupně. Soubor činností je z větší části zaměřen na výuku aritmetického učiva, konkrétně se jedná o 18 herních činností. Zbytek, tedy 8 herních činností z celkových 26 se zaměřuje na výuku učiva geometrického. Herní činnosti byly koncipovány na základě inspirace dobovými hrami, díky kterým vznikly pevné základy pro celou praktickou část. Většina herních činností je založena na hrách, které žáci dobře znají a mají je rádi. V praxi byly ověřeny herní činnosti určené pro 1. ročník ZŠ. Jejich realizace proběhla na Základní škole Staňkov ve třídě 1. A. Žáci jevili o dané hry zájem, některé hry chtěli hrát i opakovaně. Žáci měli dojem, že si hrají, ale přesto si herní formou procvičovali již probrané učivo. Učení se tak stalo zábavnější, příjemnější a pestřejší. Domněnka zmíněná v úvodním slovu praktické části byla tímto potvrzena - moderní hry didakticky upravené mohou být klíčem k úspěchu v procvičování učiva. Alespoň tomu tak bylo u žáků v 1. ročníku Základní školy Staňkov.
Abstract in different language: This work is generally devoted to activities in the teaching of mathematics in primary school. At the beginning of the work, the word "game" is defined, I described its meaning in the child's life is stated and the connection between learning and that game. I described the didactic game in detail here. The use of didactic play in teaching requires a number of important procedures and rules that every teacher should know and follow. These procedures and rules are contained in the requirements for the didactic game, in the individual parts of the didactic game, in its appropriate selection and methodological preparation. The role of the teacher during the didactic game also plays an important role. Furthermore, it was found out that every didactic game is not the same, and therefore it is necessary to classify them in a certain way, to sort them according to different aspects. This classification of didactic games looks different from the point of view of different authors, but none of them contradict to each other. The practical part of the diploma thesis consists of a set of game activities intended for the subject mathematics, mainly for primary school pupils. There are game activities suitable for pupils in the first grades. The set of activities is largely focused on teaching arithmetic curriculum, specifically 18 game activities. The rest, the 8 game activities out of 26 is focuses on teaching geometric curriculum. The game activities were conceived on the basis of inspiration from period games, thanks to a solid foundation that was created for the entire practical part. Most activities are based on games that students love and know well. In practice, game activities intended for the 1st year of elementary school were verified. Their implementation took place at the Primary School in Staňkov in class 1. A. Pupils showed interest in the games, some games were played repeatedly. Pupils had the impression that they were playing, and yet they practiced the already studied subject matter in the form of games. This has made learning more fun, enjoyable and varied. The assumption mentioned in the introductory word of the practical part was thus confirmed - modern didactically modified games can be the key to success in practicing the curriculum. At least that was the case for pupils in the 1st year of the Primary School in Staňkov.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Herni_cinnosti_v_matematice-NEDVEDOVA_JANA.pdfPlný text práce9,02 MBAdobe PDFView/Open
diplomova prace_Nedvedova.pdfPosudek oponenta práce197,33 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce41,63 kBAdobe PDFView/Open
Nedvedova - protokol.pdfPrůběh obhajoby práce397,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44361

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.