Title: Začlenění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do hodin pracovních činností
Other Titles: Integration of pupils with special educational needs into the Manual Training Lessons
Authors: Běláčová, Helena
Advisor: Krotký Jan, Mgr. Ph.D.
Referee: Simbartl Petr, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44365
Keywords: speciální vzdělávací potřeby;pracovní činnosti;výchova;člověk a svět práce;první stupeň základní školy
Keywords in different language: special educational needs;manual training lessons;education;man and the world of work;primary school
Abstract: Práce je zaměřena na začlenění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do hodin pracovních činností. První dvě kapitoly obsahují charakteristiku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a vyučovacího předmětu pracovní činnosti. Kapitoly také obsahují vhled do související terminologie a legislativy. Následuje zásobník patnácti aktivit s návrhem možných úprav. Tyto úpravy jsou vhodné nejen pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ale i pro pomalejší a méně zručné žáky. Náměty jsou vybrány tak, aby se zde našel návrh vhodný pro každý typ žáka. Jsou navrženy tak, aby byly tvořeny z dostupných, ideálně zbytkových a odpadových, materiálů. Aktivitám je věnována i čtvrtá část, kde je v tabulce přehledně uvedena vhodnost aktivit vzhledem k typu speciální vzdělávací potřeby. Pátá část obsahuje dotazníkové šetření na základě tvorby výrobku. Cílem dotazníkového šetření bylo ověřit, zda je vybraná aktivita vhodná pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Žáci měli být schopni, byť s dopomocí, vytvořit zadaný výrobek - loutku z materiálů, které najdou doma. To bylo v době omezeného pohybu důležité. Žáci měli pomůcky ve škole a obchody fungovaly v omezeném režimu. Všichni žáci výrobu zvládli, i když v některých případech museli být nápomocni členové rodiny. Potvrdily se mé domněnky o tom, kteří žáci měli s výrobou problémy i to, v jaké oblasti problémy nastanou. Největším problémem pro žáky bylo navlékat nit do drobných otvorů a následné vázání uzlíků. Problémy v jemné motorice jsou u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami poměrně časté, a proto je potřeba, aby jim při takto obtížné činnosti, jako tvorba loutky beze sporu je, někdo pomohl. Na této činnosti je zřetelně vidět, kteří žáci mají dobře vyvinutou jemnou motoriku, a kterým dělá tvorba problémy. Proto byla právě tato činnost zařazena jako kontrolní. Práce vznikla s účelem, aby sloužila jako přehledný soubor pro pedagogické pracovníky, kteří se setkají s žákem se speciálními vzdělávacími potřebami, a usnadnila jim práci při začleňování těchto žáků do hodin pracovních činností. Tato práce je přínosem, jelikož obsahuje ucelený soubor o problematice a přináší přehledný zásobník aktivit, které lze využít v hodinách.
Abstract in different language: The work is focused on the inclusion of pupils with special educational needs in the hours of Manual Training Lessons. The first two chapters contain the characteristics of pupils with special educational needs and the Manual Training Lessons. The chapters also provide insight into related terminology and legislation. The following is a stack of fifteen activities with a proposal for possible adjustments. These adjustments are suitable not only for pupils with special educational needs but also for slower and less skilled pupils. The topics are selected so that there is a design suitable for each type of student. They are designed to be made of available, ideally residual and waste materials. The fourth part is also devoted to activities, where the table clearly shows the suitability of activities concerning the type of special educational needs. The fifth part includes a questionnaire survey based on product creation. The questionnaire survey aimed to verify whether the selected activity is suitable for pupils with special educational needs. Pupils should be able, albeit with help, to create a given product - a puppet from materials they find at home. This was important in times of limited movement. Pupils had supplies at school and shops operated in a restricted mode. All students managed the production, although in some cases family members had to be helpful. My assumptions about which students had problems with the production and in which area the problems will occur, were confirmed. The biggest problem for the pupils was to thread the thread into small holes and then tie the knots. Problems in fine motor skills are relatively common among students with special educational needs, and therefore someone must help them in such a difficult activity as creating a puppet without a doubt. In this activity, it is clear which pupils have well-developed fine motor skills and who are having problems creating. Therefore, this activity was included as a control. The work was created to serve as a clear set for pedagogical staff who meet a pupil with special educational needs and to facilitate their work in integrating these pupils into hours of work activities. This work is beneficial, as it contains a comprehensive set of issues and provides a clear stack of activities that can be used in class.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Belacova Helena.pdfPlný text práce4,51 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce39 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce38,12 kBAdobe PDFView/Open
Belacova - protokol.pdfPrůběh obhajoby práce250,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44365

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.