Title: Typy učení se a čeština jako cizí jazyk (se zřetelem ke slovní zásobě)
Other Titles: Learning styles and the Czech language as a foreign language with focus on lexis
Authors: Jedličková, Martina
Advisor: Hrdlička, Milan
Referee: Macháčková, Dita
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4460
Keywords: nabývání znalosti jinojazyčného kódu;kognitivní styly;styly učení;vlastní výzkum;dotazník stylů učení
Keywords in different language: methods of acguisition of language code;cognitive styles;learning styles;research;questionnaire
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá typy učení se a češtinou jako cizím jazykem se zřetelem ke slovní zásobě. V úvodní teoretické části jsme vysvětlili tři základní metody nabývání znalosti jinojazyčného kódu a klíčové pojmy spojené s procesem učení. Také jsme se zabývali samotnými styly učení. Přiblížili jsme základní pojmy spojené s touto problematikou a objasnili termín kognitivní styly. Velký úsek z této teoretické části je věnován i stylům učení, a to převážně nejrozšířenějšímu stylu, a to stylu vizuálnímu. Druhá část této práce se zabývá praktickým výzkumem, který byl proveden dotazníkovou metodou u vysokoškolských studentů. Z jejich odpovědí jsme vyhodnotili nejčastější učební styl podle dominujícího smyslu a dále jejich strategii, kterou používají při samotném procesu učení. Další část výzkumu byla věnována hodnocení vybraných učebnic českého jazyka pro cizojazyčné mluvčí. Závěrem jsme stanovili lingvodidaktická doporučení, pro usnadnění výuky českého jazyka zahraničním studentům.
Abstract in different language: The theme of this thesis is ?Learning Styles and the Czech Language as a Foreign Language with Focus on Lexis.? In the leading theoretical part we described three basic methods of acquisition of the language code and key concepts like memorizing. Thereafter, we focused on learning styles. We explained the main specific terminology about this aspect of learning and clarified the technical term ?cognitive styles?. A great deal of this theoretical part has focused on the main learning style ? visual learning style. The next part of my thesis contains the results of practical research, which was realized by administering questionnaires to university students and their answers demonstrated their preferences of learning styles. The other part of the research was the evaluation of selected textbooks of the Czech language for foreigners. At the end, we recommended some linguistic and didactical methods for foreign students to help them in their studies.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jedlickova M. - bakalarska prace.pdfPlný text práce1,79 MBAdobe PDFView/Open
jedlickova.pdfPosudek vedoucího práce357,37 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).jedlickova.pdfPosudek oponenta práce390,3 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).jedlickova.pdfPrůběh obhajoby práce176,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4460

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.