Title: Automatické vytvoření 3D postavy na základě jedné fotografie
Other Titles: Automatic construction of 3D figure from a single photograph
Authors: Kašák, Jan
Advisor: Kohout Josef, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Kolingerová Ivana, Prof. Dr. Ing.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44779
Keywords: 3d model;2d do 3d;tvar;silueta;postava;fotografie
Keywords in different language: 3d model;2d to 3d;shape;silhouette;human body;photograph
Abstract: Diplomová práce se věnuje automatickému vytváření 3D modelů postavy na základě jedné fotografie. Cílem je porovnat dostupné metody, jednu z nich vybrat a otestovat. 3D modely jsou vytvářeny na základě fotografií osob v různých typech oblečení a s různými pózami těla. Testování se zúčastní muž a žena. Získané 3D modely vytvořené vybranou metodou jsou automaticky měřeny na předem definovaných partiích. V diplomové práci je vytvořen modul pro automatický odhad výšky postavy. Pomocí odhadnuté výšky postavy jsou modely škálovány. Naškálované modely více odpovídají reálným mírám osob. V průběhu práce je vytvořena internetová aplikace. Ta slouží k automatickému vytváření 3D modelů z jedné fotografie a snadnému interaktivnímu prohlížení vytvořených modelů. Uživatel se může rozhodnout pro sdílení získaných výsledků. V závěru práce jsou vyhodnoceny a porovnány výsledky testování. Bylo dosaženo velmi dobrých odhadů výšky postavy. Odhadnutá výška téměř dokonale odpovídala reálné výšce testované osoby. Rozměry získaných 3D modelů byly blíže skutečným rozměrům osoby u mužské postavy, u ženské postavy došlo k větším odchylkám od reality. Nakonec jsou nastíněny možnosti dalšího rozšíření diplomové práce. Všechny výpočty jsou prováděny v MS Excel 2016. Zdrojové soubory, fotografie a výpočty jsou dostupné v elektronicky přiložené složce.
Abstract in different language: This master thesis deals with automatic creation of 3D human models based on a single photography. The main object is to compare several available methods, choose one of them and test it. 3D models are created based on photographs with persons with different kinds of clothes and with different poses. The method is tested with both a man and a woman. 3D models created by the chosen method are automatically measured on predefined body parts. There is also created a module for automatic estimation of person height in the master thesis. The estimated height is used for scaling the models. The scaled models are closer to the reality with their sizes. Next, an internet application is created during the works on the thesis. It is used for automatic creation of 3D models from a single photography and easy interactive viewing of created models. The user can share his obtained results if he wants to. There is an evaluation and a comparison of the results at the conclusion of the thesis. Very good results were achieved for height estimation. Estimated height of tested person corresponded with his real height very well. The proportions of created 3D models were better by the man and the female models were farther away from the reality. Finally, there are shown options of next possible master thesis extensions. All the calculations are performed in MS Excel 2016. Files with the source codes, photographs and calculations are accessible in the electronically included folder.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kasak_Jan_2021.pdfPlný text práce3,76 MBAdobe PDFView/Open
A18N0047Phodnoceni-ved.pdfPosudek vedoucího práce190,81 kBAdobe PDFView/Open
A18N0047Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce53,94 kBAdobe PDFView/Open
A18N0047Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce297,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44779

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.