Title: Výzkum a vývoj konstrukčních řešení velkých klikových lisů
Other Titles: Research and development of design solutions for large crank press
Authors: Volejníček, Martin
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44911
Keywords: kovací lis;beran;výstředníková hřídel;kulisa;ojnice;kování;konstrukce.
Keywords in different language: forging press;ram;eccentric shaft;scotch-yoke;connecting rod;forging;design.
Abstract: Klikové kovací lisy jsou nezbytnou součástí výroby v mnoha odvětvích průmyslu, protože se jedná o velice ekonomickou výrobu tvarově složitých součástí, které mají navíc vykazovat dobré materiálové charakteristiky. Zejména se využívají při výrobě dílů pro automobilní, letecký, energetický a vojenský průmysl. Vzhledem k velkosériové výrobě dílů na klikových lisech má značný význam každé zlepšení stroje, které povede ke zvýšení přesnosti, snížení materiálové náročnosti či snížení energetických nároků. Nosným tématem práce je právě výzkum, analyzování vlastností a systémová doporučení pro velké klikové lisy. Po důkladném rozboru současného trhu s kovacími lisy byly vybrány oblasti stroje, které významně ovlivňují jeho vlastnosti a je tedy vhodné se na jejich konstrukci zaměřit při analýzách, přičemž v závěrech jednotlivých částí jsou uvedena doporučení pro jednotlivé konstrukční uzly stroje, tak aby bylo dosaženo zlepšení užitných vlastností. Závěry zpracovaných analýz jsou podkladem pro komplexní návrh velkého klikového lisu. Představený tvářecí stroj je zobrazením snahy o zvýšení technické úrovně a užitných vlastností kovacího lisu pro moderní způsoby tváření a zároveň zvyšování konkurenceschopnosti českých producentů lisů. Návrhové výkresy prototypového stroje jsou přílohou této práce.
Abstract in different language: Crank forging presses are an essential part of production in many industries branches, because it is a very economical production of components with complex shapes, which should also have good material characteristics. They are mainly used in the production of parts for the automotive, aerospace, energy and military industries. Due to the large-scale production of parts on crank presses, any improvement of the machine that will lead to increased accuracy, reduced material consumption or reduced energy requirements is of considerable importance. The main topic of the work is research, analysis of properties and system recommendations for large crank presses. After a thorough analysis of the current market of forging presses, areas of the machine were selected that significantly affect its properties and it is appropriate to focus on their design properties in the analysis. The conclusions of the processed analyzes are the basis for a comprehensive design of a large crank press. The presented forming machine is a depiction of the effort to increase the technical level and useful properties of the forging press for modern forming methods and at the same time increase the competitiveness of Czech press producers. Design drawings of a prototype machine are attached to this work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Volejnicek.M.pdfPlný text práce50,89 MBAdobe PDFView/Open
posudek skolitele Volejnicek.pdfPosudek vedoucího práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
posudky Volejnicek.pdfPosudek oponenta práce3,15 MBAdobe PDFView/Open
zapis Volejnicek.pdfPrůběh obhajoby práce580,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44911

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.