Title: Politicky korektní jazyk
Other Titles: Politically correct in French
Authors: Ratajová, Anna
Advisor: Horová, Helena
Referee: Fenclová, Marie
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4517
Keywords: Politicky korektní jazyk;umění nic neřici;blábolení;politika;ekonomika;přímý projev;ministr;prezident;reforma;pravdivý;zodpovědnost.
Keywords in different language: Politically correct;art of saying nothing;babble;politics;economy;direct speech;minister;president;reform;truthful;responsability.
Abstract: Bakalářská práce zpracovává problematiku politicky korektního jazyka. Zabývá se jeho teorií, včetně rozdělení do jedenácti kapitol, u kterých je uveden ukázkový slovník s politicky korektními výrazy. Praktickou částí je analýza politických a ekonomických textů, v nichž jsou vyhledány nejčastější výrazy používané v politicky korektním jazyce, do češtiny přeloženy klíčové části textů a následně jsou vysvětleny v běžném jazyce.
Abstract in different language: Bachelor thesis works out problems of political correctness. It occupies by his theory, including of sorting to eleven chapters where is given a dictionary of samples with politically correctness expressions. Practical part is an analysis of political and economic texts where the most frequent expressions used in political correctness are looked up, the key parts of texts into Czech language are translated and then they are explained in current language.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Ratajova_Anna.pdfPlný text práce996,64 kBAdobe PDFView/Open
File0016.PDFPosudek vedoucího práce362,92 kBAdobe PDFView/Open
File0017.PDFPosudek oponenta práce399,35 kBAdobe PDFView/Open
File0018.PDFPrůběh obhajoby práce281,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4517

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.