Title: Phenomenon of Food Banks in Britain after 2010
Other Titles: Phenomenon of Food Banks in Britain after 2010
Authors: Milota, Michal
Advisor: Tihelková Alice, PhDr. Ph.D.
Referee: Mišterová Ivona, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/45899
Keywords: potravinové banky;chudoba;sociální krize;dávky;krize v bydlení;sociální politika vlády;covid-19
Keywords in different language: food banks;poverty;social crisis;benefits;housing crisis;government's social policy;covid-19
Abstract: Bakalářská práce s názvem Fenomén potravinových bank ve Velké Británii po roce 2010 se zabývá otázkou, zda nárůst potravinových bank mezi lety 2010-2020 byl způsoben sociální politikou vlády. V práci jsou popsány konkrétní příklady lidí žijících v chudobě, nacházejí se v sociální krizi, mají problémy s placením bydlení a nákladů s tím spojených a musejí se poté obracet s prosbou o pomoc na potravinové banky, aby naplnili své základní životní potřeby. V práci jsou zvýrazněny i pohledy lidí, kteří pracují pro potravinové banky. Bakalářská práce je rozdělena na dvě hlavní části. První část popisuje to, co potravinové banky jsou, jak fungují, co nabízí, jejich vývoj, kdo je největší provozovatel ve Velké Británii, a proč se lidé musí na potravinové banky s žádostí o pomoc obracet. Druhá část se zabývá sociální politikou vlády a tím, zda je spojená s nárůstem potravinových bank, konkrétní příklady klientů, kteří se ocitli v situaci, že potravinová banka byla jejich poslední naděje, a nakonec návrhy ze společností potravinových bank ke zredukování využívání potravinových bank. V druhé kapitole je na konci také rozebraný vliv pandemie Covid-19 na situaci ve Velké Británii. V závěru je potvrzeno propojení mezi sociální politikou vlády a nárůstem potravinových bank mezi lety 2010-2020.
Abstract in different language: The bachelor's thesis entitled The Phenomenon of Food Banks in Britain after 2010 deals with the question of whether the increase in food banks between 2010-2020 was caused by the government's social policy. The thesis describes specific examples of people living in poverty, in a social crisis, have problems with the payment of housing and related costs, and then have to turn to food banks for help to meet their basic living needs. The work also highlights the views of people who work for food banks. The bachelor's thesis is divided into two main parts. The first part describes what food banks are, how they work, what they offer, their development, who is the largest operator in the United Kingdom, and why people need to turn to food banks for help. The second part deals with the government's social policy and whether it is associated with the growth of food banks. This part also includes specific examples of clients who found themselves in a situation where the food bank was their last hope and then proposals from food bank companies to reduce the use of food banks. In the second chapter, the impact of the Covid-19 pandemic on the situation in Britain is also discussed. In conclusion, the connection between the government's social policy and the growth of food banks between 2010 and 2020 is confirmed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Michal Milota.pdfPlný text práce1,56 MBAdobe PDFView/Open
Milota - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce580,58 kBAdobe PDFView/Open
Milota - obhajoba.pdfPosudek oponenta práce325,26 kBAdobe PDFView/Open
Milota - obhajoba_0.pdfPrůběh obhajoby práce323,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/45899

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.