Title: Vliv legování na mechanické vlastnosti vysokopevných nízkolegovaných ocelí zpracovaných moderními postupy
Other Titles: Effect of alloying on the mechanical properties of high strength low - alloy steels processed by modern processing techniques
Authors: Pileček, Vít
Advisor: Jirková, Hana
Referee: Malina, Jiří
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4608
Keywords: vysokopevné nízkolegované oceli;pokročilé vysokopevné oceli;Q-P proces;zbytkový austenit
Keywords in different language: low-alloy high strength steel;advanced high strength steels;Q-P process;retained austenite
Abstract: Teoretická část diplomové práce je zaměřena na problematiku nízkolegovaných ocelí a nekonvenční způsob jejich tepelného zpracování tzv. Q - P procesem. Experimentální část diplomové práce se zabývá návrhem parametrů Q - P procesu nízkole-govaných ocelí s různým obsahem uhlíku a chromu, který by zajišťoval mez pevnosti přesahující 2000 MPa při min. tažnosti 15%. V experimentální části byl dále hodnocen vliv změny legování na mechanické vlastnosti.
Abstract in different language: The theoretical part of this thesis is focused on low-alloy steels and non-conventional method of heat treatment of the Q - P process. The experimental part of the thesis deals with the design parameters of the Q - P process for low-alloy steels with different carbon and chromium, which would provide a tensile strength exceeding 2000 MPa with min. 15% elongation. In the practical part the influence of alloying on changes in mechanical properties was further evaluated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vit Pilecek_Diplomova_Prace.pdfPlný text práce24,49 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Pilecek.tifPosudek vedoucího práce153,03 kBTIFFView/Open
OP_Pilecek.tifPosudek oponenta práce108,79 kBTIFFView/Open
Prubeh_Pilecek.tifPrůběh obhajoby práce41,8 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4608

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.