Title: Reorganizace v procesu insolvenčního řízení
Other Titles: Reorganization in the process of insolvency proceedings
Authors: Beneš, Petr
Advisor: Anderlová Silvie, JUDr. et Mgr.
Referee: Maisner Martin, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/46408
Keywords: reorganizace;konkurs;podnik;dlužník;věřitel;soud;správce;usnesení;plán;formuláře
Keywords in different language: reorganization;bankruptcy;enterprise;debtor;creditor;court;administrator;resolution;plan;forms
Abstract: Předmětem této práce s názvem Reorganizace v procesu insolvenčního řízení je vlastní pojem reorganizace a její realizace v České republice. Reorganizací je myšlen proces, jehož cílem není nenávratná likvidace podniku a jeho postupný rozprodej, ale spíše sanace ekonomické podstaty dlužníka. Náplní práce insolvenčního správce při reorganizaci pak není jen soupis a zpeněžení majetkové podstaty dlužníka, jak to bývá obvyklé u konkursní formy řešení úpadku, ale spíše ozdravení podniku a nalezení možnosti jeho přežití. Při reorganizaci je tak zachována ekonomická činnost dlužníka a věřitelé mají být uspokojováni průběžně právě z výnosů ekonomické činnosti dlužníka. Právě v tom tkví zcela zásadní rozdíl mezi reorganizací a konkursem. V diplomové práci se pokouším přehledně a uceleně popsat právní úpravu reorganizace od svého samotného počátku až po její skončení. Cílem je rovněž zpracovat problematiku takovým způsobem, aby tato diplomová práce mohla minimálně v tomto reálném čase sloužit jako informační manuál reorganizace i s vyjmenováním klíčových úspěšných a i neúspěšných reorganizací posledních let.
Abstract in different language: The subject of this work entitled Reorganization in the process of insolvency proceedings is the concept of reorganization and its implementation in the Czech Republic. By reorganization is meant a process whose goal is not the irreversible liquidation of the company and its gradual sale, but rather the rehabilitation of the economic substance of the debtor. The task of the insolvency administrator in the reorganization is not only the inventory and monetization of the debtor's assets, as is usual in the bankruptcy form of bankruptcy, but rather the recovery of the company and finding the possibility of its survival. During the reorganization, the economic activity of the debtor is thus preserved and the creditors are to be satisfied on an ongoing basis precisely from the revenues of the economic activity of the debtor. This is the fundamental difference between reorganization and bankruptcy. In my diploma thesis I try to clearly and comprehensively describe the legal regulation of reorganization from its very beginning to its end. The aim is also to process the issue in such a way that this thesis can serve at least in this real time as an information manual for the reorganization, listing the key successful and unsuccessful reorganizations of recent years.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Ing. Petr Benes.pdfPlný text práce5,12 MBAdobe PDFView/Open
Benes-2.pdfPosudek oponenta práce778,98 kBAdobe PDFView/Open
Benes-1.pdfPosudek vedoucího práce427,28 kBAdobe PDFView/Open
Benes Petr.pdfPrůběh obhajoby práce257,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46408

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.