Title: Elektronický podpis v oblasti soukromého práva
Other Titles: Electronic Signature in Private Law
Authors: Ambrož, Jan
Advisor: Spurný, Radek
Referee: Psutka, Jindřich
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4929
Keywords: elektronický podpis;vlastnoruční podpis;podpis;vůle;projev vůle;odpovědnostní vztahy;e-commerce;e-government;zákon o elektronickém podpisu;písemné právní úkony
Keywords in different language: electronic signature;handwritten signature;signature;will;expression of will;statutory liability;e-commerce;e-government;electronic signature act;written legal acts
Abstract: Diplomová práce si klade za cíl osvětlit využití elektronického podpisu v soukromoprávní oblasti v rámci českého právního řádu, dále upozornit a objasnit úskalí plynoucí z jeho používání. Práce se také primárně zabývá vlivem elektronického podpisu na některé náležitosti právních úkonů, možné způsoby zneužití a odpovědnostní vztahy. Práce komparuje jednotlivé instituty a vzniklé otázky se zahraničními právními řády a případně doporučuje možné návrhy de lege ferenda.
Abstract in different language: Dissertation aims to shed the light on the use of electronic signatures in private law area within the Czech legal system, as well as highlight and explain the difficulties arising from its use. Dissertation is primarily concerned with the influence of the electronic signature on some requirements of legal acts, potential methods of abusing and liability. Dissertation compares various institutes and issues to foreign legal systems and eventually recommends suggestions de lege ferenda.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KCP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Elektronicky podpis v oblasti soukromeho prava_CZ120329_signed.pdfPlný text práce914,02 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Ambroz.pdfPosudek vedoucího práce641,6 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Ambroz.pdfPosudek oponenta práce774,83 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Ambroz.pdfPrůběh obhajoby práce274,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4929

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.