Title: Důsledky vězeňských útěků na individuální, skupinové a institucionální úrovni
Other Titles: Consequences of Prison Escapes on Individual, Group and Institutional Level
Authors: Lopušková, Aneta
Advisor: Dirga Lukáš, Mgr. Ph.D.
Referee: Váně Jan, Prof. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/50197
Keywords: vězení;vězeňský útěk;totální instituce;odchody;kontrola ve vězení;vztahy
Keywords in different language: prison;prison escape;total institution;walkaways;control in prison;relatinships
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá tématem vězeňských útěků a jejich důsledků na individuální, skupinové a institucionální úrovni. Vězeňské útěky jsou situacemi, kdy vězeň překoná překážky, aby uprchnul z vězení nebo jiné zabezpečené oblasti. Za využití polostrukturovaných kvalitativních rozhovorů diskutuji nad charakteristikami vězeňských útěků a jejich odlišností od odchodů z nestřeženého pracoviště nebo z práce s volným pohybem. Diskutuji také nad negativními dopady vězeňského útěku na jedince, který jej vykonal, o možných dopadech na další zúčastněné vězně a nad způsoby, kterými se vězeňská administrativa s útěky vyrovnává.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the topic of prison escapes and their consequences on individual, group and institutional level. Prison escapes are situations in which a prisoner overcomes obstacles in order to escape from prison or another secure area. Using semi-structured qualitative interviews, I discuss the characteristics of prison escapes and their difference from unauthorized leave from unguarded workplace or work with authorized free movement. I also discuss the negative impact prison escapes have on the individual who attempts them, how they might potentially impact other involved prisoners and how the prison administration is dealing with them.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Lopuskova.pdfPlný text práce347,03 kBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouci_BP Lopuskova.pdfPosudek vedoucího práce152 kBAdobe PDFView/Open
Posudek_oponenta_BP Lopuskova.pdfPosudek oponenta práce280,28 kBAdobe PDFView/Open
Lopuskova.PDFPrůběh obhajoby práce278,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50197

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.