Title: Identifikace materiálových parametrů pryžových segmentů tramvajových kol se zohledněním viskoelasticity
Other Titles: Identification of material parameters of rubber segments in tram wheels with consideration of viscoelasticity
Authors: Heczko, Jan
Advisor: Kottner, Radek
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5098
Keywords: identifikace;pryž;elastomery;hyperelasticita;viskoelasticita;porušení;Mullinsův efekt;metoda konečných prvků;experimenty;optimalizace
Keywords in different language: identification;rubber;elastomers;hyperelasticity;viscoelasticity;damage;Mullins' effect;finite element method;experiments;optimization
Abstract: Tato práce se zabývá popisem mechanických vlastností pryže, používané jako pružicí prvek v tramvajových kolech. Na trhacím stroji byly provedeny zkoušky jednoosým tahem, tlakem a prostým smykem. Pro výpočty byl vybrán materiálový model sestávající z Mooneyova-Rivlinova pětiparametrického modelu pro výpočet rovnovážné odezvy, modelu viskoelasticity pro velké deformace a modelu deformačního změkčení (Mullinsova efektu). V prostředí Matlab byly implementovány skripty pro identifikaci parametrů tohoto modelu. Využity byly optimalizační algoritmy a konečněprvkové modely experimentů v systému MSC.Marc.
Abstract in different language: This work deals with the description of mechanical properties of rubber that is used as a vibration-damping element in tram wheels. Tests in uniaxial tension, compression and simple shear have been made. The material model that was chosen consists of Mooney-Rivlin five-parameters material model for calculating the equilibrium response, of a viscoelasticity model for large deformations and of a model of strain-induced softening (Mullins? effect). Scripts for the identification of parameters of this model have been implemented in Matlab environment. Optimization algorithms and finite elements models in MSC.Marc were used.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
heczko_diplomova_prace.pdfPlný text práce8,4 MBAdobe PDFView/Open
Heczko_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce496,53 kBAdobe PDFView/Open
Heczko_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,85 MBAdobe PDFView/Open
Heczko_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce159,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5098

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.